градски стадион

Общински съветници предложиха изменение на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе

Общинските съветници Велизар Павлов, Митко Кунчев, Евгени Игнатов, Петя Кашукеева, Деян Герасимов, Рена Стефанова и Иво Пазарджиев предложиха изменение на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе.

Разпределянето на средствата от общинския бюджет за дейността на спортните клубове на територията на Община Русе се извършва съгласно разпоредбите на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе.

Считаме, че към настоящия момент е налице необходимост от промяна на разпоредбите ѝ, във връзка с отчитане на дейността на спортните клубове и представяне на поставените цели за бъдещ период. Спортът е феномен, който възпитава чувство за общност и принадлежност, подхранва националния и местния патриотизъм. В тази връзка, ролята на Община Русе за подпомагане на спортните клубове е особено важна. С цел да се даде по-голяма публичност на този процес предлагаме спортните клубове да представят информация на открито заседание на комисията по чл. 18 от Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе, основана на предходната календарна година, за: дейността на клуба; използваната спортна база; кадрово осигуряване; брой обхванати възрастови групи в двата пола; брой картотекирани състезатели; брой състезатели – членове на национален отбор; брой срещи с национално телевизионно излъчване (за отборните спортове); класирания; финансово осигуряване – обобщен отчет за приходи и разходи; визия за развитие през следващите четири години. Предвиждаме всеки член на комисията по чл. 18, въз основа на представената информация, да даде своята оценка на спортния клуб по шестобалната система. Получената средна аритметична оценка се умножава по 1000 и се прибавя към текущата точкова оценка. Така се определя окончателният точков еквивалент за всеки спортен клуб. Този подход създава конкурентна среда и информира обществеността за състоянието и плановете за развитие на отделните спортни клубове.

Освен това считаме, че е нужна по-голяма прецизност и яснота на някои текстове от Наредбата, свързани с определянето на точковия еквивалент на спортните клубове в отборните спортове. Критерият „Среден брой зрители“ (чл. 8, ал. 5, т. 3) е неприложим поради липса на официална статистика. Коефициентите за класиране (чл. 8, ал. 5, т. 5) са несъразмерни, с неясно приложение и водят до значими изкривявания на точковия еквивалент. В чл. 8. ал. 5, т. 6 е нужно да има диференциация и да се добави Национален турнир за Купа България.

С оглед на Решение № 50 на Общинския съвет, прието с Протокол № 4/25.01.2024 г. за одобряване на структура на общинската администрация, следва да се направят технически корекции в състава на комисията по чл. 18 от Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе.

При изготвянето на настоящия проект не се установи той да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Русе като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.

Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни.

Предвид изложеното, предстои Общинския съвет да разгледа и прецени дали да одобри Наредба за изменение и допълнение на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе, както следва:

§ 1. В чл. 8 ал. 4, т. 2 текстът „точковите еквиваленти“ се заменя с „окончателните точкови еквиваленти, получени в ал. 7“.

§ 2. В чл. 8 ал. 4, т. 3 текстът „точковият му еквивалент“ се заменя с „окончателният му точков еквивалент, получен в ал. 7“.

§ 3. В чл. 8, ал. 5, т. 3 добива следната редакция:

3. Брой срещи с национално телевизионно излъчване – за всяка среща по 500 точки.

§ 4. В чл. 8, ал. 5, т. 5 добива следната редакция:

5. При участие на представителен мъжки или женски отбор в национална първа или втора лига се определя коефициент за класиране. Броят на отборите в лигата се дели на 10 и се прибавя 1. Полученият резултат е коефициент за класиране на първо място в първа лига. За второ място в класирането от коефициента за първо място се изважда 0.1, за трето място се изважда 0.2, за четвърто – 0.3 и т.н. В случай на участие в национална втора лига полученият коефициент за класиране се разделя на 1.5, при което неговата минимална допустима стойност е 1. Точковият еквивалент по т.4 се умножава с коефициента за класиране.

§ 5. В чл. 8, ал. 5, т. 6 добива следната редакция:

6. За участие на представителен мъжки или женски отбор в Национален турнир за Купа България, в зависимост от нивото и класирането, се добавят до 4000 т., в Балканска лига до 8000 т. и Европейска лига до 20 000 т.

§ 6. В чл.8 се създава нова алинея 6, както следва:

(6) Преди гласуване на решението по ал.1, комисията по чл. 18, на свое специално заседание, изслушва представители на кандидатстващите спортни клубове, които представят информация, основана на предходната календарна година, за:

 1. Дейността на спортния клуб;
 2. Използваната спортна база;
 3. Кадровото осигуряване;
 4. Брой на обхванатите възрастови групи в двата пола;
 5. Брой картотекирани състезатели;
 6. Брой състезатели – членове на национален отбор;
 7. Брой срещи с национално телевизионно излъчване (за отборните спортове);
 8. Класирания;
 9. Финансово осигуряване – обобщен отчет за приходи и разходи;
 10. Визия за развитие през следващите четири години.

§ 7. В чл.8 се създава нова алинея 7, както следва:

(7) Въз основа на представянето по ал.6, всеки член комисията по чл. 18 дава своя оценка на спортния клуб по шестобалната система. Получената средна аритметична оценка се умножава по 1000 и се прибавя към текущата точкова оценка. Така се определя окончателният точков еквивалент за всеки спортен клуб.

§ 8. В чл.8 се създава нова алинея 8, както следва:

(8) В частта на представяне на информацията по ал.6 заседанието е открито. Уведомлението за неговото провеждане се изпраща до всички заинтересовани страни най-малко седем дни преди датата на провеждането му и се публикува на интернет страниците на Община Русе и Общински съвет – Русе.

§ 9. В чл.8 се създава нова алинея 9, както следва:

(9) Контролът за изпълнение на процедурата по ал.8 се осъществява от зам.-кмета по „Спорт и младежки дейности“.

§ 10. В чл. 18 ал. 1, се извършват следните корекции:

 1. Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ се заменя със зам.-кмет „Спорт и младежки дейности“;
 2. Дирекция „Правно-нормативно обслужване“ се заменя с дирекция „Правни дейности“;
 3. Отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ към дирекция „Хуманитарни дейности” се заменя с дирекция „Младежки дейности и спорт“.

Преходни и заключителни разпоредби.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе влиза в сила от момента на нейното приемане с Решение № ……. прието с Протокол № ……. от ……………. на Общински съвет – Русе.

Сподели: