Общински съвет Борово не даде своето съгласие за приемане на нов съдружник – «Български ВиК холдинг» ЕАД, във ВиК ООД – Русе

Общински съвет Борово не даде своето съгласие за приемане на нов съдружник в Дружеството – «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 205 032 броя дружествени дяла с номинална стойност 1 лев всеки един, представляващи 51 % от капитала на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе, на „Български Вик холдинг“ ЕАД , гр. София, при стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията, в размер на 205 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200930151725-4/27.10.2020 година на Агенцията по вписванията с приложен Доклад на експертите по Акт за назначаване на вещи лица № 20200930151725-3/13.10.2020 година. Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 205 032 дяла от капитала на „ВиК“ ООД-гр.Русе държавата ще запише и придобие 205 броя акции с номинална стойност 1 000 лева всяка една от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и обща номинална стойност от 205 000 лева.

По т.2. от дневния ред: Общински съвет-Борово не даде своето съгласие за извършване на промени в дружествения договор на „ВиК“ ООД-гр. Русе по начина, посочен в проекта на решения на Общото събрание на „ВиК“ ООД-Русе, което ще се проведе на 04.04.2024 година от 10:30 часа в административната сграда на Дружеството в гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6.

Сподели: