община-две-могили-сграда

Общински съвет – Две могили гласува допълнение на одобрената годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 година

Общински съвет – Две могили гласува допълнение на одобрената вече годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 година.

С Решение № 41, взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 5/26.01.2024 г., е приета Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г. Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяваща гъвкавост при нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

Очакваните приходи и разходи в програмата са прогнозни и са направени въз основа на сключени сделки, проявен инвеститорски интерес през предходната година и вижданията на общината по отношение на управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост. През годината настъпват ситуации, които са били непредвидими при изготвяне на програмата, водещи до промяна в приходната й част.
След приемане на програмата, по повод на предсрочно прекратен Договор за аренда № 690/19.09.2019 г. от страна на арендатора ЕТ „ДЕСИСЛАВ МАРИНОВ ДЕНТЕМ ТЕМЕНУЖКА МАРИНОВА“, за отдаване под аренда на земя от общински поземлен фонд, залесена с трайни насаждения от дървесни видове, комисия от общинска администрация извърши проверка на състоянието на имотите, предмет на договора с цел предприемане на последващи действия. При проверката е установено, че плантациите по прекратения договор са с обща площ от 933 дка, разположени в три землища, съответно в с. Батишница един имот с площ 250 дка, в с. Острица три имота с обща площ 372 дка и с. Бъзовец пет имота с обща площ 311 дка. Имотите са залесени с бързо растящи горскодървесни видове „Акация“, създадени върху земеделски земи, с кратък срок на отглеждане с цел производство на специална дървесина. Дърветата са залесени през 2012 г. – 2013 г., от вече фалиралата „ЛИГНУМ ХОЛДИНГ” ООД и съответно са на възраст 10 г. – 11 г.

Дървесината в имота в с. Батишница е отсечена на 100 % и прибрана от бившия наемател. Дървесината в имотите, намиращи се в с. Острица е отсечена през ред и към настоящия момент е налична половината залесена дървесина. В имотите, намиращи се в с. Бъзовец не е установено да е извършвана сеч на дървесина от бившия наемател и съответно дървесината е налична. В имотите с налична дървесина, в отделни участъци се установи липсата на единични дървета, което навежда на мисълта, че поради липса на охрана в плантациите е започнала незаконна сеч от местното население.

През годините дървесината не е поддържана в съответствие с изискванията за производство на ценна дървесина и към настоящия момент тя е годна единствено за дърва за огрев или за суровина за производство на дървесни пелети за отопление. Към днешна дата няма потенциални кандидати за наемане на имотите и предвид състоянието на дървостоя, вероятността да се появят потенциални наематели е нищожна. Разчетите показват, че икономически не е изгодно да се наема охрана на плантациите. Продажбата на горепосочените имоти не е вариант, тъй като имотите са придобити от общината по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ. Към момента има законова забрана за извършване на разпоредителни сделки с тези имоти.

По тези причини, намеренията на общината са през настоящата година, наличната дървесина в имотите, намиращи се в с. Острица и с. Бъзовец да бъде предложена на публична продан, като „дървесина на корен“. Очакванията са средният добив от декар да е в размер на 5 куб. м. пространствени или общият добив на дървесина за площ от 684 дка ще е в размер на около 3420 куб. м. пространствени. При продажна цена от 44 лв./куб. м. пр. приходите за общината ще бъдат в размер на около 150000,00 (сто и петдесет хиляди лева) лева без ДДС.

С цел постъпване на приходи, в интерес на общината е след изсичане на дървесината, имотите, предмет на прекратения договор в размер на 933 дка да бъдат отдадени под наем или аренда за ползване като ниви. При наемна/арендна цена от 60 лева/дка, годишният приход ще бъде в размер на 56000 лева.

Сподели: