Общински съвет – Две могили отмени днес свое решение

Общински съвет – Две могили отмени днес Решение № 339 по Протокол № 18/26.03.2021 г.на Общински съвет – Две могили.

Областният управител на област Русе счита, че с приемането на Решение № 339 по Протокол № 18/26.03.2021 г. Общински съвет – Две могили е допуснал нарушение на императивната разпоредба на чл. 146, т. 2 и т. 3 от АПК във връзка с чл.19, ал. 6 и чл. 17 от Закона за автомобилните превози.

Областния управител счита, че текста на т. 1 от Решение №339 е незаконосъобразен, като не е ясно маршрутните разписания от общинската транспортна схема съществуващи ли са или са нови. Невярно е посочено, че всички изброени линии са от общинска транспортна схема, като вътрешно противоречие се наблюдава и в изписването на „квота на община Две могили“, тъй като за една общинска транспортна схема не са предвидени квоти. Квоти са предвидени за областните и за републиканските транспортни схеми, които са с начални и крайни точки в две различни общини.

Областния управител счита, че незаконосъобразно Общински съвет е взел решение за провеждане на обществена поръчка, тъй като на него не са предоставени правомощия в качеството му на възложител по Закона за обществените поръчки. Според нормата на чл. 19, ал.6 от Закона за автомобилните превози, кметовете на общини в срок до 6 /шест/ месеца преди възлагане на превозите по маршрутни разписания изпращат заявление до органа, утвърждаващ съответното маршрутно разписание, за съгласуване на започването на процедура за възлагане на превозите, поради което за маршрутните разписания от областна транспортна схема се изисква съгласуване с областния управител, а за възлагане превози от общинската транспортна схема с Общински съвет. Областния управител счита, че липсва изрична воля на колективния орган „за съгласуване започването на процедура за възлагане на превозите“.

Отбелязано е и нарушение на процедурата по вземане на самото решение, тъй като кмета на община Две могили, като вносител на предложението заявява „оттеглям си докладната записка“, като след това последва гласуване и Докладна записка с вх. №82/18.03.2021 г. е подложена на гласуване без уточнение дали с или без одобрените от вносителя промени, предложени по време на заседанието. Според Областния управител се наблюдават различия спрямо предложения в докладната записка проект на решение и самото Решение №339. Неясен е и броят на гласовете от проведеното гласуване, което е сериозен пропуск в процедурата по приемане на решението.

Според Областния управител се наблюдава несъответствие между фактическите и правни основания за приемане на решението, както и неизяснени факти, практически приравнени на липса на мотиви.

Сподели: