Общински съвет- Две могили приема предложения и становища относно Проекта на Правилник № 1

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 и чл. 80 от АПК в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и Портала за обществени консултации, Общински съвет- Две могили приема предложения и становища относно Проекта на Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на е-mail: obs@dvemogili.egov.bg или obshtina@dvemogili.egov.bg или в Деловодството на Общински съвет – Две могили.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в 14-дневен срок на e-mail: obs@dvemogili.egov.bg или в Деловодството на Общински съвет – Две могили.

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /: 

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Изготвеният проект на ПОДОбСНКВОбА е съобразен с действащото законодателство. Общинският съвет осъществява своята дейност при спазване принципите на законност, закрила интересите на жителите на Община Две могили, при гарантиране на тяхната равнопоставеност пред закона, самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения, публичност на актовете и действията, своевременност и адекватност при вземане на решения.

Основна цел на приемане на Правилника е спазване на принципа на законност.

Необходими финансови средства: не се изисква допълнително разходване на финансов ресурс.

Очакван резултат – прилагане на нормите на действащото законодателство от по-висока степен.


Съответствие с европейското законодателство: изготвеният проект на правилник е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието му с нормативните актове от по-висока степен и най-вече основния нормативен акт – Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и нормативните актове, свързани с нормативното уреждане на тези обществени отношения в общностното право. Предложеният проект на Правилник № 1 е в съответствие с чл. 15, ал. 1 и чл. 18, ал. 1 от Закона за нормативните актове. Проектът е в съответствие с разпоредбите и на Закона за местното самоуправление и местната администрация и не противоречи на други нормативни актове от по-висша степен.

Съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) в процеса на изработването на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица. Срокът за обществените консултации е нормативноопределен в ал. 4 на чл. 26 от ЗНА и е не по-кратък от 30 дни, считано от датата на публикуване на проекта. С изречение второ на същата алинея, законодателят е предоставил правна възможност при изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съставителят на проекта да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. Считам, че обществения интерес изисква своевременно разглеждане на проекта на Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, тъй като след конституиране на Общински съвет Две могили мандат 2023-2027 г., този орган на местното самоуправление следва в най-кратки срокове да започне да изпълнява своите законовите правомощия, да сформира комисии и да провежда заседания. Така благоприятните последици ще породят действие възможно най-бързо.

Проект на Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Сподели: