Общински съвет – Русе заседава за първи път за тази календарна година

Общински съвет – Русе заседава за първи път за тази календарна година

С 50 души кворум, дневен ред от 68 точки и 6 питания от общински съветници започна четвъртото заседание на Общински съвет – Русе, открито от председателя акад. Христо Белоев.

В самото начало бе представена Програмата за управление на Община Русе. За периода 2023 – 2027 г. се предвижда да бъдат надградени резултатите, постигнати през изминалия мандат. В управленската програма са заложени редица дейности, които и през този мандат ще бъдат основани на ефективност и прозрачност в работата на администрацията.

В Програмата за управление са заложени главните приоритети и решителните стъпки, за да се утвърди статутът на Русе като иновативен град. Ще продължи започнатата през първия мандат на кмета Пенчо Милков мащабна програма за ремонти на улици, тротоари и площади, както и подобряването на микроградската среда.

Предвижда се и по-голям финансов ресурс за кметовете на кметства, които да бъдат използвани за ремонти на улиците в малките населени места. Повече средства ще бъдат заложени и в Програма „Култура“.

Целенасочената подкрепа за спортните клубове и подобряването на спортната база отново са заложени в програмата на Община Русе, за което ще бъде използван както собствени финансови средства, така и активно ще се привлича ресурс от държавата и частни лица. Масовият спорт, спортът за високи постижения и индивидуалният спорт са основни приоритети на администрацията, като те ще бъдат подкрепяни не само финансово, но и с обществено утвърждаване.

Общинският съвет одобри и предложените промени в структурата на общинската администрация. Решението бе прието с 32 гласа „За“, 8 „Против“, а 9 се въздържаха.

Новата структура ще влезе в сила от 1 март, като след внесено предложение за изменение се премахва длъжността заместник-кмет по сигурност и обществен ред, съответно и йерархическата зависимост от него към двете дирекции „Обществен ред, сигурност и защита на потребителите“ и ,,Цифровизация, информационна и мрежова сигурност“. Те ще останат на пряко подчинение на кмета на общината. С това решение зам.-кметовете на Община Русе ще са 6, като дирекциите се увеличават от 11 на 16.

Екологията, опазването на околната среда, чистотата на въздуха, адаптацията към промените на климата и управлението на отпадъците като един от най-важните приоритети за града се обособява в самостоятелен ресор. Той ще бъде на пряко подчинение на заместник-кмет по „Опазване на околната среда и комунални дейности“. Ще се подсилят дейностите по озеленяване, опазване чистотата на града, адаптация към климатичните промени и управлението на дейности, свързани с опазване на чистотата на атмосферния въздух. Досегашната дирекция „Екология и транспорт“ се заменя от нова самостоятелна дирекция “Екология и зелена градска среда“, като общинските предприятия “Комунални дейности” и “Паркстрой” ще бъдат в този ресор.

С решението за промяна на структурата функциите на ресор „Хуманитарни дейности“ ще бъдат поети от нови три ресора – “Образование и култура“, „Спорт и младежки дейности“ и „Социални, здравни дейности и транспорт“.

Предвид очакваното увеличаване обема на работа по предстоящото кандидатстване на общината по програми и проекти в новия програмен период и по Националния план за възстановяване и устойчивост досегашният ресор „Икономика и международно сътрудничество“ се преструктурира в ресор „Международни програми и проекти, инвестиции и собственост“. На мястото на отдел “Международно сътрудничество и проекти” се създава нова дирекция „Икономика, инвестиции, международно сътрудничество и проекти“.

Ресорът на заместник-кмета по „Устройство на територията“ остава непроменен. На негово пряко подчинение ще са дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ и дирекция „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“.

Дирекциите „Местни данъци и такси“, „Административно обслужване“, “Финансово-стопанска”, “Правни дейности”, както и секторът „Управление на административния сграден фонд, снабдяване и ведомствен транспорт“, като част от общата администрация ще бъдат на пряко подчинение на секретаря на Общината. Към него ще функционира и нова дирекция – „Контрол по срочността на документооборота, канцелария и комуникации“.

С новата административна структура на институцията се цели оптимизация на процесите и политиките на местната администрация в контекста на динамично променящите се предизвикателства и нужди, както и осигуряване на необходимите предпоставки за реализиране на управленската програма за мандата.

Одобрени бяха и Бизнес програмите за планираните дейности на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе“ ЕООД, „Център по дентална медицина 1 – Русе“ ЕООД, „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД, „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе“ ЕООД, „Общински пазари“ ЕООД, и „Общински транспорт Русе“ ЕАД за периода 2024-2026 г.

Гласуваха се още откриване на процедури за провеждане на публични търгове с явно наддаване и за продажба на недвижими имоти – общинска собственост, гласува се програма за 63. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2024 г., програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2024 г., прие се годишният план за младежта на Община Русе за 2024 г. и годишните отчети за дейността на ОбСНВ Русе и за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2023 г.

С пълно единодушие общинските съветници одобриха за дарение събраните финансови средства от празничния благотворителен концерт на Община Русе под надслов „Коледа в сърцето“ за подпомагане каузата на Фондация „Александър Русев“ за изграждане на водно-рехабилитационен център в Русе.

Сподели: