Общински съвет – Русе с нов представител в Областния съвет за намаляване риска от бедствия

В Общински съвет – Русе постъпи писмо с вх. № 27/06.01.2020г. от Областния управител на Област Русе. С писмото се иска, във връзка с оптимизиране дейността на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, в срок до 31.01.2020 г., общинските съвети да изпратят информация за лицето, определено от съответния общински съвет за член на Областния съвет за намаляване риска от бедствия на област Русе.

Съгласно чл. 64а от Закона за защита при бедствия за подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 64 от закона се създава областен съвет за намаляване на риска от бедствия. Членове на съвета са: кметовете на общини или оправомощени техни представители, по един представител на общинския съвет от всяка община на територията на областта, директорът на регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, директорът на областната дирекция на МВР, командирът на военното формирование на територията на областта, директорът на териториалната дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност“, директорът на центъра за спешна медицинска помощ, ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия: разработва и координира изпълнението на областната програма за намаляване на риска от бедствия; координира дейностите по изпълнение на общинските програми за намаляване на риска от бедствия; разработва, преразглежда и актуализира областния план за защита при бедствия; съгласува общинските програми за намаляване на риска от бедствия; съгласува общинските планове за защита при бедствия; прави преглед и изготвя годишен доклад до Съвет за намаляване на риска от бедствия при Министерски съвет за състоянието на защитата при бедствия на територията на областта.

Общинските съветници в Русе определиха своя представител в съвета. Това е Владо Владов, а в другия съвет – Милко Борисов и Светлозар Симеонов.

Сподели:

Още новини от деня