Разширяват патронажната грижа в Община Ценово

Общински съвет Ценово отмени цяла наредба след протест на прокуратурата

Делото, което гледа Административният съд в Русе, е образувано по протест от прокурор при ОП – Русе срещу Наредба № 11 за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Ценово, Приета с Решение № 52 по Протокол № 8/07.03.2012 г. на Общински съвет – Ценово.

Прокуратурата счита, че Наредбата изцяло противоречи на норми, находящи се в нормативни актове от по-висока степен-ЗМВР, Наредба №8121з-647 от 01.10.2014г.,  Наредба №8121з-758 от 22.10.2014г., Наредба №8121з-882/25.11.2014г., Наредба №8121з-968 от 10.12.2014г., Наредба №8121з-531/09.09.2014г., ЗУО. Твърди  се, че Общински съвет – Ценово не е компетентния орган да приема подзаконов нормативен акт досежно тази материя. Изложени са подробни доводи в подкрепа на твърденията си. Прокуратурата поиска обявяване на нищожност на Наредба № 11 за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Ценово. Поиска се и отмяна на оспорената наредба като незаконосъобразна, по аргумент за несъответствието й с посочените по-горе нормативни актове от по-висока степен.

Общински съвет Ценово, съобразявайки протеста на прокуратурата, на 31.03.2020г. на заседание на ОбС Ценово е приел решение №55, по протокол №8/31.03.2020г., с което е отменил изцяло атакуваната Наредба № 11 за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Ценово.

Това решение, видно от представените по делото писма, изходящи от Общински съвет Ценово, от кмета на община Ценово и Областен управител на област Русе е постъпило в Областна управа Русе и при кметът на общината, но не е било върнато за ново обсъждане, нито оспорено по съдебен ред.

Предвид на така изложената фактическа обстановка – отмяна на протестираната Наредба изцяло, настоящото производство се явява процесуално недопустимо, поради липсата на годен предмет на оспорване. Отпаднал е и интереса на прокуратурата за оспорване на вече отменената Наредба № 11 за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Ценово, Приета с Решение № 52 по Протокол № 8/07.03.2012 г. на Общински съвет – Ценово.

Административен съд – Русе остави без разглеждане протеста на прокурор от Окръжна прокуратура – Русе срещу Наредба № 11 за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Ценово, Приета с Решение № 52 по Протокол № 8/07.03.2012 г. на Общински съвет – Ценово.

Сподели:

Още новини от деня