На извънредна сесия определиха д-р Петър Петров да представлява община Ценово на Общото събрание на „ВиК“

Общински съвет – Ценово променя свое решение след връщането му от областния управител

На 17.08.2018г. в общински съвет Ценово, бе внесен проект за решение, с който общински съвет Ценово да разреши продажбата на масивна едноетажна сграда, находяща се в имот 053026, землище с. Беляново, заедно с имота в който е построена. Предложения проект се прие с решение номер 344 от 22.08.2018г. На 03.09.2018г. със своя заповед Областния управител на област Русе, върна за ново обсъждане горецитираното решение на съвета. На свое заседание проведено на 10.09.2018 г.

Общински съвет Ценово отмени решение 344 от 22.08.2018г., като незаконосъобразно. След като се запознах с постъпилата заповед за връщане на решението и мотивите изложени в нея, считам че разпоредителна сделка може да се извърши само на недвижимият имот представляващ едноетажна масивна сграда, която е общинска частна собственост, законно построена и не подлежаща на събаряне, съгласно приложено становище. Със свое писмо Кмета на с. Беляново, изразява становище по целесъобразност за продажба на сградата и развитието на тази инфраструктура за ловен туризъм. Подкрепям изцяло мнението на кмета на с. Беляново, като считам, че е нужно да се предоставя възможност за реализиране на частни инициативи свързани с туризъм и развити на населеното място.
Във връзка с гореизложеното и след като се съобразих със законовите изисквания за управлението на Общинската собственост, е нужно да се допълни годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Така Общински съвет Ценово ще извърши актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г., като определя в т. 2.4. „Продажба на имоти общинска частна собственост“, да се добави под номер 2.4.3. „Продажба на масивна едноетажна сграда общинска частна собственост със застроена площ от 186 кв.м., построена в имот с номер 053026, землище с. Беляново, с площ: 4,301 дка., кат. 6, НТП: Лозе терасирано.“

Ще бъде дадено съгласие да се продаде недвижим имот представляващ масивна едноетажна сграда, общинска частна собственост със застроена площ от 186 кв.м., построена в имот с номер 053026, землище с. Беляново, с площ: 4,30 1 дка., кат. 6, НТП: Лозе терасирано при пазарна цена в размер на 3485 лева без ДДС.

Сподели:

Още новини от деня