александър георгиев

„Общински транспорт Русе” ЕАД планира закупуване на 35 броя употребявани дизел автобуси през тази година

Общинско търговско дружество „Общински транспорт Русе” ЕАД има едностепенна система на управление. Дружеството е с регистриран капитал 2 301 000 лева, разпределен в 23 010 броя акции по 100 лева номинална стойност на една акция. Към 31.12.2021 г. размерът на собствения капитал на дружеството е 1 122 хил. лева и е увеличен в абсолютно изражение със 768 хил. лева спрямо 2020 г. Дружеството е вписано в ТР към АВ с ЕИК 117690845.

Основната дейност на „Общински транспорт Русе” ЕАД е осъществяване на услуги в областта на обществения транспорт. През изминалата 2021 г. дружеството обслужва 7 тролейбусни линии. Тази дейност е осъществявана с помощта на 40 броя тролейбуси и други помощни превозни средства.

През 2021 г. приходите на дружеството се формират от:

-предоставяне на транспортни услуга – превоз на пътници по утвърдени разписания с тролейбуси по градската транспортна схема на гр. Русе;

-предоставяне на други услуги – реклама, технически прегледи и др.;

-субсидии и компенсации от национален и общински бюджети.

Размерът на приходите през 2021 г. е 3 450 хил. лева, при отчетени приходи в размер на 3 063 хил. лева през 2020 г. През 2021 г. са признати приходи от:

-субсидии за покриване на загуби в размер на 853 хил. лева

-по проект „Заетост за теб“ в размер на 15 хил. лева

-по ПМС 151 (програма 60/40) в размер на 577 хил. лева

-по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията COVID-19“ (ПМС 429) в размер на 134 хил. лева;

-по РМС 729/26.10.2021 г. и РМС 771/06.11.2021 г., във връзка с Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на ел. енергия в размер на 49 хил. лева.

Финансовият резултат от основната дейност за 2021 г. е загуба в размер на 357 хил. лева, при отчетена загуба в размер на 27 хил. лева през 2020 г.

„Общински транспорт Русе“ ЕАД е партньор с Община Русе и бенефициент на безвъзмездна финансова помощ при изпълнение на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“ по процедура BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“.

Към 31.12.2021 г. дружеството отчита като финансирания по проекта суми в размер на 22 455 хил. лева, като са отчетени и 205 хил. лева текущи приходи. Във връзка с изпълнението на проекта са отчетени предоставени аванси в размер на 784 хил. лева за изграждане на станции за бързо зареждане и 119 хил. лева за доставка на материали и електрическа арматура за оптимизиране на контактната мрежа на тролейбуси.

През 2021 г. са завършени следните инвестиционни цели:

-внедрена е в пълната си функционалност нова счетоводна система;

-доставени са 20 електробуса, 20 бавни зарядни станции и 4 бързи зарядни станции. Електробусите са пуснати в експлоатация.

-проведена и изпълнена е поръчка за доставка на 20 употребявани тролейбуса. Доставени са 17 тролейбуса.

В процес на изпълнение са следните инвестиционни цели:

-закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт-електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе по процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“.

-предстои провеждане на обществени поръчки за доставка на 15 тролейбуса, изграждане на БКТП, ремонт на ВКМ в участъка Симова мелница-Централна жп гара, поръчка за доставка на система за видеонаблюдение и броене на пътници.

Инвестиционна програма за 2022 г.:

-въвеждане на ERP система в дружеството

-закупуване на 35 броя употребявани дизел автобуси

-закупуване на мотокар до 4 тона с повишена проходимост и височина на повдигане до 4 метра

-закупуване на самоходна електроизолирана работна платформа (вишка) -закупуване на специализиран репатриращ камион

Сподели: