Още швейцарски тролейбуси тръгнаха по русенските улици

„Общински транспорт Русе” ЕАД подготвя изграждането на бъдещото депо

Основната дейност на общинско търговско дружество „Общински транспорт Русе” ЕАД е осъществяване на услуги в областта на обществения транспорт.

„Общински транспорт Русе” ЕАД има едностепенна система на управление. Органът на управление е Съвет на директорите (СД).

Дружеството е с регистриран капитал 1 176 000 лева, разпределени в 11 760 броя акции по 100 лева номинална стойност на една акция. През 2019 г. има промени в размера на капитала, като той е увеличен с апортна вноска в размер на 1 126 хил. лв., представляваща поземлен имот – незастроен терен, определен за терен за изграждане на транспортно депо.

През изминалата 2019 г. дружеството обслужва 7 тролейбусни линии. Тази дейност е осъществявана с помощта на 41 броя тролейбуси и други помощни превозни средства.

През 2019 г.  приходите на дружеството са от:

  • предоставяне на транспортни услуга – превоз на пътници по утвърдени разписания с   тролейбуси по градската транспортна схема на гр. Русе;
  • предоставяне на други услуги – реклама, технически прегледи и др.;
  • субсидии и компенсации от национален и общински бюджети.

Финансовият резултат от основната дейност за 2019 г. е загуба в размер на 624 хил. лв. През 2020 г.  дружеството работи в следните инвестиционни насоки:

  • изпълнение на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“ по процедура BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“;
  • въвеждане на нова счетоводна система в Дружеството;
  • въвеждане на ERP система в Дружеството;
  • промяна предназначението на терена на бъдещото депо;
  • прединвестиционно проучване и планиране на бъдещите дейности по планиране и изграждане на бъдещото депо на Дружеството;
  • ремонтиране повредени кабели на ВКМ и възстановяване пълната и функционалност.
Сподели: