управителят на "Общински транспорт Русе" Александър Георгиев

„Общински транспорт Русе” ЕАД подобрява финансовото си състояние през пандемичната 2020 -а

Общинско търговско дружество „Общински транспорт Русе” ЕАД има едностепенна система на управление. Дружеството е с регистриран капитал 1 176 000 лева, разпределен в 11 760 броя акции по 100 лева номинална стойност на една акция и не е променян през годината. Към 31.12.2020 г. размерът на собствения капитал на дружеството е 354 хил. лв., спрямо собствен капитал в размер на 381 хил. лв. през 2019 г. Дружеството е вписано в ТР към АВ с ЕИК 117690845.

Основната дейност на „Общински транспорт Русе” ЕАД е осъществяване на услуги в областта на обществения транспорт. През изминалата 2020 г. дружеството обслужва 7 тролейбусни линии. Тази дейност е осъществявана с помощта на 41 броя тролейбуси и други помощни превозни средства.

През 2020 г.  приходите на дружеството са от:

-предоставяне на транспортни услуга – превоз на пътници по утвърдени разписания с тролейбуси по градската транспортна схема на гр. Русе;

-предоставяне на други услуги – реклама, технически прегледи и др.;

-субсидии и компенсации от национален и общински бюджети.

Размерът на приходите през 2020 г. е 3 063 хил. лева, при отчетени приходи в размер на 2 874 хил. лева през 2019 г. През 2020 г. са признати приходи от:

-субсидии за покриване на загуби в размер на 794 хил. лева

-по Национална програма „Заетост и обучение на хора с увреждания“ в размер на 3 хил. лева

-по ПМС 55, ПМС 151, ПМС 278 (програма 60/40) в размер на 409 хил. лева

-по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията COVID-19“ (ПМС 429) в размер на 186 хил. лева.

Финансовият резултат от основната дейност за 2020 г. е загуба в размер на 27 хил. лева, при отчетена загуба в размер на 624 хил. лева през 2019 г.

„Общински транспорт Русе“ ЕАД е партньор с Община Русе и бенефициент на безвъзмездна финансова помощ при изпълнение на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“ по процедура BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“. Предвидена е доставка на електробуси и изграждане на зарядни станции за тях, както извършване на модернизация на контактната мрежа, чрез подмяна на част от съоръженията.

Към 31.12.2020 г. дружеството е получило по проекта суми в размер на 10 541 хил. лева. Във връзка с изпълнението на проекта са отчетени предоставени аванси в размер на 7 120 хил. лева по ангажимент за придобиване на електробуси, 880 хил. лева за изграждане на станции за бавно зареждане и 784 хил. лева за изграждане на станции за бързо зареждане.

Сподели: