сградата с часовника русе

Общинско помещение ще бъде предоставено безвъзмездно в полза на Политическа партия „Движение Да, България“ в Русе

Безвъзмездното предоставяне на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост в полза на политически партии за нуждите на общинските им ръководства, отговарящи на условията в ЗОС, ЗПП и на чл. 15, ал. 1 и ал. 9 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, се извършва от Кмета на Община Русе без търг или конкурс след решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 31 от ЗПП и чл. 15, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

Предоставените помещения на политическите партии не могат да се преотстъпват за ползване, както и в тях не може да се извършва стопанска дейност. Такива помещения могат да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на партията (чл. 32, ал. 2 от ЗПП, във връзка с чл. 15, ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе).

Редът за безвъзмездното предоставяне на нежилищни имоти – частна общинска собственост за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията по чл. 31 от ЗПП, е установен в чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

Помещения могат да се предоставят и на партии, които на последните избори за народни представители са получили над едно на сто от действително подадените гласове, съобразно чл. 31, ал. 2 от ЗПП.

Съгласно чл. 15, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, срокът за безвъзмездно предоставяне на определените нежилищни имоти – частна общинска собственост, на политически партии, отговарящи на условията по чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗПП, е до края на мандата на действащото Народно събрание. С Решение №1896-НС от 06.04.2023 г. на Централната избирателна комисия са обявени резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Четиридесет и деветото Народно събрание за Република България, произведени на 02 април 2023 г.

В Община Русе е постъпило Заявление №94И-11928-18/01.12.2023 г. от Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ДА, БЪЛГАРИЯ“ чрез упълномощения представител Иван Белчев, за безвъзмездно предоставяне на общински имоти по чл. 31 от ЗПП, като участвала на изборите за народни представители, произведени на 02.04.2023 г., в Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, разполагаща с достатъчен брой народни представители за образуване на парламентарна група в действащото Народно събрание, съгласно чл. 13, ал. 2 от ПОДНС, във връзка с чл. 31, ал. 1, предложение второ от ЗПП.

Приложени са необходимите документи, удостоверяващи релевантните факти съобразно изискванията на ЗПП, ЗОС и Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет Русе.

Днес общинските съветници в Русе гласуваха да се предостави безвъзмездно на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ДА, БЪЛГАРИЯ“, БУЛСТАТ: 177151578, със седалище гр. София, район „Слатина“, ул. „Едисон“ №33А, етаж партер, офис 4 и 5, и адрес на управление гр. София, район „Средец“, ул. „Драган Цанков“ №12-16, за нуждите на Общинското ръководство на партията за клуб, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и девето Народно събрание на Република България, офис №305 с площ от 17 кв.м., представляващ част от второ ниво на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1503.1.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, цялото с площ от 350,70 кв.м., с предназначение: За офис, брой нива на обекта: 2, с административен адрес гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“ №2, ет. 2, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 63427.2.1503.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1503, предмет на АЧОС №8164/14.03.2017 г.

Сподели: