общински съветници две могили октомври 2022

Общинско предприятие „Чистота“ – Община Две могили получи за безвъзмездно управление за 10 години камион

Община Две могили е собственик на товарен автомобил марка „Мерцедес“ модел –
905.6 с рег. № ВТ8268КХ. Собствеността е придобита чрез договор за покупко – продажба
от „ЗИКО-АУТО“ ЕООД. Техническите характеристики на товарния автомобил, който се
използва и като самосвал, ще подпомогнат в голяма степен Общинско предприятие
„Чистота“ – Община Две могили при изпълнение на основните му дейности, насочени към
задоволяването на изключително важни обществени нужди.

Общински съвет – Две могили предостави товарен автомобил марка „Мерцедес“ модел – 905.6 с рег. № ВТ 8268КХ, рама № WDB9056221R178191, съгласно свидетелство за регистрация №
011102482, да бъде предоставен безвъзмездно за управление на Общинско преприятие
„Чистота“ – Община Две могили за срок от 10 (десет) години. Всички разходи по обслужването на автомобила, като горива, масла, гуми, техническо обслужване, ремонти и др. са за сметка на бюджета на Общинско преприятие „Чистота“ – Община Две могили.

Сподели: