Общи условия за използване на сайта РусеИнфо (rousse.info)

Последна актуализация към 13.03.2017

I. Общи разпоредби

Прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на РусеИнфо (наричано по-долу само „РусеИнфо“). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и РусеИнфо, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и РусеИнфо. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на РусеИнфо.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, наричан занапред в този документ само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта РусеИнфо (www.rousse.info).

„УСЛУГА/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което РусеИнфо се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно – наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons.

3. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на РусеИнфо. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 55 (петдесет и пет) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от РусеИнфо. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 55 знака от текста и автора.

IV. Конфиденциалност

РусеИнфо се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация.РусеИнфо може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до РусеИнфо на следния адрес или email за контакти: [email protected]

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация или общите условия за ползване на сайта.

V. Органичаване на отговорността

РусеИнфо прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. РусеИнфо не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на РусеИнфо за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

РусеИнфо не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

РусеИнфо не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

РусеИнфо има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация

РусеИнфо си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

Потребителите имат възможност да получат безплатен и пълен достъп до електронен бюлетин с актуалните новини за деня, изпращан по електронна поща ежедневно и изискващ регистрация, ако попълнят и изпратят адреса на електронната поща, на която биха желали да го получават.

РусеИнфо си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Промени

РусеИнфо си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на собствениците на РусеИнфо  и влизат в сила считано от 13.03.2017 г.

Сподели: