община русе

Общото изпълнение на приходите в Община Русе в края на септември възлиза на 30.5 млн. лева

Общото изпълнение на приходите, обективирани в Закона за местните данъци и такси, администрирани и събирани от Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Русе, през периода октомври 2017 г. – септември 2018 г. възлиза на 30 541 396 лв., в това число задължения от минали години (недобори) общо в размер на 5 104 394 лв. и 1 059 589 лв. лихви за просрочие. По видове данъци и такси изпълнението е както следва:

– Данък върху недвижимите имоти – 7 553 161 лв.;
– Данък върху превозните средства – 6 244 049 лв.;
– Данък придобиване на имущества – 4 398 995 лв.;
– Патентен данък – 228 414 лв.;
– Данък таксиметров превоз – 328 238 лв.;
– Туристически данък – 127 065 лв.;
– Такса битови отпадъци – 11 661 474 лв.

Повишената събираемост на местните данъци и такси през периода се дължи на подобрената организация на работа, извършваните текущи и планови проверки и установителни производства, както и комплексното и ефективно обслужване на фирми и граждани.

През отчетния период са приети и обработени 34 805 данъчни декларации по ЗМДТ, в това число 9 088 за недвижими имоти и 21 046 за МПС. Издадени са 13 790 различни видове удостоверения, в това число 8 762 за данъчни оценки. Изпратени до физически и юридически лица са 3 833 съобщения за неплатени задължения от минали години. Издадени са 2 436 акта за установяване на общински публични вземания от местни данъци и такса битови отпадъци за сумата от 3 719 533 лв. Събраните суми по актове са в размер на 1 012 932 лв. Остават за събиране суми по актове, изпратени на НАП и ЧСИ за принудително изпълнение, по актове в срока за доброволно изпълнение, както и по актове на юридически лица в търговска несъстоятелност. Извършени са 7 693 данъчни проверки за установяване на факти и обстоятелства, за предприятия в производство по търговска несъстоятелност, за протоколи, съобщения, подготвени преписки за принудително събиране на общински вземания до НАП и ЧСИ, подготвени сигнали и преписки до Районна прокуратура и др.

Сподели: