Сава Савов ВиК Русе управител вода

Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Русе ще приеме бюджета за 2020 година

Съгласно разпоредбата на чл. 198б, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), управлението на ВиК системите се осъществява от Асоциация по ВиК, доколкото собствеността спрямо ВиК системите и съоръженията в границите на обособената територия е разпределена между Държавата и общините, респ. между няколко общини. На основание чл. 198в, ал. 1 ЗВ, във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 1 и чл. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВК), издаден от Министъра на регионалното развитие, обн. ДВ бр. 66/08.08.2014 г., Асоциациите по ВиК са юридически лица със седалище и адрес в Областната администрация на съответната обособена територия. Същите се председателстват от областните управители на административните области, в които попадат съответните обособени територии.

В тази връзка в Община Русе е постъпило писмо от Областния управител на Област Русе, в качеството на Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе с покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, насрочено на 27.02.2020 г. от 11,30 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, при следния проект за дневен ред:

  1. Приемане на Годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе през 2019 г.
  2. Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2019 г.
  3. Приемане на Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2019 г.
  4. Приемане на Проект на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2020 г.
  5. Други.

Към поканата за редовно заседание са приложени:

            1. Форми по Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2019 г. и инвентаризация;

            2. Проект на бюджет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2020 г.

На основание чл.198е, ал.3 и 5 от ЗВ, в компетентността на Общински съвет – гр. Русе са вменени правомощия да определя представител на Община Русе и мандат, при невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе, както и да съгласува позицията на представляващия Общината по въпросите от дневния ред, определени за разглеждане на насрочено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.

Сподели:

Още новини от деня