На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе ще заседава на 4 април

В Общински съвет – Русе постъпи покана с вх. ОбС-382/20.03.2024г. от управителя на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе, за провеждане на Общо събрание на съдружниците, което ще се проведе на 04.04.2024 г. (петък) от 10,30 часа в в заседателната зала на административна сграда в град Русе на ул. „Добруджа“ №6. Необходимо е Общински съвет – Русе да упълномощи представители на Община Русе в Общото събрание на съдружниците за начина на гласуване по точки от Дневния ред.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството-„Български ВиК холдинг“ЕАД, гр.София е предоставяне на съгласие за прехвърляне на правото на собственост на държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 205 032 бр. държавни дяла с номинална стойност 1лв, всеки едни, представляващи 51% от капитала на „ВиК“ ООД, гр.Русе, на Български ВиК холдинг“ЕАД, гр.София чрез внасянето им като непарична вноска в капитала на Български ВиК холдинг“ЕАД, гр.София, при стойност на непаричната вноска в размер на 205 000лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо на Агенцията по вписванията с приложен доклад на експертите по Акт за назначаване на вещи лица №20200930151725-3/13.10.2020г. Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху на 205 032 дяла от капитала на „Водоснабдяване и канализация” ООД, държавата ще запише и придобие 205 бр. акции с номинална стойност 1000лв. всяка една от капитала на -„Български ВиК холдинг“ЕАД, гр.София и обща номинална стойност 205 000лв.

2. Вземане на решение за промени в дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр.Русе.

3. Разни

Предвид горното считам, че упълномощените представителите на Общински съвет – Русе в Общото събрание на „ВиК“ ООД гр. Русе следва да гласуват „ЗА“ по точка 1 и „ЗА“ по точка 2 от дневния ред на Общото събрание, което ще се проведе на 04.04.2024 г., от 10.30 часа в заседателната зала на административна сграда в град Русе на ул. „Добруджа“ №6, казва председателят на Общински съвет – Русе академик Христо Белоев в предложението си до колегите, което ще бъде подложено на гласуване на 28 март.

Сподели: