Общото събрание на Русенския университет проведе свое онлайн заседание

Общото събрание на Русенския университет проведе свое онлайн заседание

Днес Общото събрание на Русенския университет проведе свое онлайн заседание. Събитието протече при висока активност от над 190 души на електронната платформа BigBlueButton.

В началото проф. д-р Велизара Пенчева, председател на Общото събрание  представи дневния ред на събранието. Първа точка предвиждаше информация относно актуализиране състава на Общото събрание към 24.11.2020 г., която тя представи на вниманието на членовете на Общото събрание. След гласуване предложението беше прието.

Събранието продължи с Годишен доклад за състоянието на Русенския университет за 2020 година, в който ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев представи постигнатите резултати по основните направления на дейност на висшето училище. След гласуване докладът също беше приет.

Заседанието продължи с обсъждане и приемане на Актуализация на Правилника за дейността на Русенския университет (докладва доц. д-р Таня Грозева, Главен секретар), структуриране на състава на новото Общо събрание (докладва проф. д-р Велизара Пенчева) и структуриране на състава на новия Академичен съвет във връзка с промените в Закона за висше образование ( докладва доц. д-р Таня Грозева).  

Сподели: