георги-миланов

Общото събрание на сдружение „Регионална енергийна агенция – Русе ще избере нов управителен съвет

Общински съвет – Иваново определи Георги Миланов – кмет на Община Иваново, област Русе за представител на Община Иваново в общо събрание на Сдружение „Регионална енергийна агенция – Русе“, което ще се проведе на 08.05.2024 г. (сряда) от 10:00 часа в конферентната зала на Бизнес парк Русе, сграда А, ет. 1 с адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ № 123, а при липса на кворум – на същия ден от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Пламен Дончев – заместник – кмет на Община Иваново, е определен за представител на Община Иваново в общо събрание на Сдружение „Регионална енергийна агенция – Русе“, което ще се проведе на 08.05.2024 г. (сряда) от 10:00 часа в конферентната зала на Бизнес парк Русе, сграда А, ет. 1 с адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ № 123, а при липса на кворум – на същия ден от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Определена е позиция на Община Иваново по точките от дневния ред на общо събрание на Сдружение „Регионална енергийна агенция – Русе“ на 08.05.2024 г. (сряда), а при липса на кворумна същият ден и ОПРАВОМОЩАВА представителя на Община Иваново дагласува за приемане на решения по точките от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” приемане на Решение: „Освобождаване на членовете на УС от длъжност и отговорност.“

По т. 2 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” приемане на Решение: „Избор на нов Управителен съвет.“

Сподели: