Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Йордан Дамаскинов – съдия в Окръжен съд – Русе

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Йордан Дамаскинов – съдия в Окръжен съд – Русе.

Йордан Дамаскинов има над 30 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва като стажант в Окръжен съд – Русе в периода от 04.02.1991 г. до 04.08.1991 г., след което е младши съдия там в периода от 29.06.1992 г. до 01.07.1993 г. От 05.07.1993 г. до 01.07.1997 г. е съдия в Районен съд – Русе, а от 27.12.1999 г. и до настоящия момент е съдия в Окръжен съд – Русе. Предложението за издигане на Йордан Дамаскинов е направено от съдии от САС, СГС, Окръжен и Районен съд – Русе, както и от Районен съд – Ловеч. В периода от 2015 г. до 2020 г. е бил два последователни мандата член на управителния съвет на Съюза на съдиите в България.

Йордан Дамаскинов започна своето изслушване с благодарност към колегите си, че са в залата, защото така „показваме каква общност сме“, той отбеляза още, че е най-възрастният кандидат. Изложи идеята си, че първото нещо, което трябва да направи новият състав на ВСС е да изработи програма за своята дейност, която да отчита пред своите избиратели.

Относно съдебната карта сподели, че Българската държава не бива да напуска части от територията си с намаляващо население чрез закриване на районни съдилища, както и че е привърженик на запазването на районния съд като основен първоинстанционен съд близо до хората и с важно място в местната общност. Той сподели, че създаването на териториални отделения е едно добро решение.

Като проблеми, които седят пред новия състав на ВСС той посочи решаването дали да се зачете Модел 4 за оптимизация на съдебната карта; огромното забавяне на атестационните процедури на съдиите; необходимостта от организация и промяна на Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, както и необходимостта от справяне с кадровата криза, каквато е наблюдавал пътувайки из съдилищата в страната.

Той даде идея за бързо провеждане на следващи конкурси за повишаване и преместване, което може да се осъществи, ако се обявяват отделни конкурси за всеки съд, които да се движат самостоятелно независимо един от друг. Конкурсите за по-големите съдилища с повече кандидати ще се движат по-бавно от конкурсите за по-малките съдилища. Атестациите могат да се ускорят чрез съкращаване срокове за произнасяне на помощните атестационни комисии от три на един месец, един месец за централната комисия да внесе предложение и още един месец за Съдийската колегия да приеме решение, тоест общо три месеца за цялата процедура.

Дамаскинов сподели, че намира за справедлива идеята за намаляване на ножицата в заплащането на съдиите от различните нива на съдебната система като основен стимул опитни съдии да остават удовлетворени на по-ниски нива в системата, където нуждата от качествено правосъдие е също толкова голяма колкото и във върховните съдилища. Той поясни, че е притеснен от факта, че свиването на ножицата в заплатите означава повишаване на заплатите на съдиите от по-ниските нива, без обаче намаляване на заплатите на съдиите от по-горните нива, но пък логически това може да се постигне с увеличаване брутния размер на разходите за заплати.

За защита на засегнатите магистрати и тяхната независимост изрази мнение, че трябва да се работи по-активно по механизмите, които са приети от ВСС.

В заключение допълни, че „трябва да се възползваме от нашето демократично право да гласуваме и трябва да покажем на обществото, че сме отговорни магистрати“.

Йордан Дамаскинов даде своите отговори на предварително зададените въпроси от неговите колеги в залата, както и на допълнителните такива свързани с бъдещето на новия състав на ВСС, неговото формиране и конституиране, както и за правилното използване на нормативните актове, които уреждат съдебната система.

Сподели: