русе арт

Обява за конкурс за длъжността „Директор предприятие“ на ОП „Русе арт“

Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр. Русе, пл. „Свобода” № 6 на основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед № ЧР 55 /26.06.2023 г. на Кмета на Община Русе,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЕ“

на Общинско предприятие „Русе арт” в гр. Русе – 1 /едно/ работно място

І. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Организира, управлява и контролира дейността на ОП „Русе арт”, съгласно утвърдения от Общински съвет – Русе „Правилник за организацията, дейността и управлението на общинското предприятие“.

Определя цели, стратегии, политики и програми за развитие и популяризиране на предприятието, като одобрява материални, човешки или финансови ресурси за изпълнение на организационните политики и програми. Управлява бюджета, контролира разходите и гарантира ефективното използване на ресурси. Представлява организацията на официални случаи и срещи: в преговори, на конгреси, публични изслушвания и форуми.

Организира и контролира участия на предприятието в мероприятия в области на дейност, като културен туризъм, събития, атракции, реклама и медийна дейност.   

Синхронизира работата на предприятието с дългогодишните стратегии и годишните програми на Общината в областта на културата, рекламата и туризма.

ІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1. Образование – висше с образователна-квалификационна степен „Магистър”

2. Професионална област – Социални, стопански и правни дейности, Изкуства

   3. Професионални направления – Администрация и управление, Обществени

   комуникации и информационни науки, Икономика, Туризъм, Изобразително

   изкуство, Музикално и танцово изкуство, Театрално и филмово изкуство          

            4. Професионален опит – не по–малко от 5 /пет/ години

            5. Управленски опит – не по–малко от 1 /една/ година

            Други умения и компетенции, които се считат за предимство:

  • Владеене на чужди езици – работно ниво
  • Компютърни умения и работа с Microsoft Office; Explorer;
  • Валидна шофьорска книжка

ІІІ. Вид правоотношение: срочно трудово – споразумение по чл. 107 от Кодекса на труда за срок от 3 години.

  ІV. Начин на провеждане на конкурса:

1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

            2. Защита на концепция за управление и развитие на ОП „ Русе арт”

3. Интервю за оценка на:

             а/ Стратегическа, лидерска и управленска компетентност – Визия за бъдещо развитие на предприятието; участие и реализиране на инвестиционни проекти; умения за контролиране на движимите и недвижими активи; мотивиране и развиване на служителите; опит в държавната администрация;

             б/ Ориентация към резултати – умения за определяне на текущите приоритети; подготвяне на финансов анализ за разходите и приходите преди поставяне на задача и контрол на графиците за изпълнение в рамките на договорените срокове и финансови параметри; създаване на добра организация за постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания

            в/ Компетентност за водене на преговори и договаряне с клиенти, доставчици, изпълнители  – познаване и ползване на нормативните актове; убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различните страни; управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

V. Необходими документи

            1. Писмено заявление за участие в конкурса /свободен текст/.

2. Автобиография – европейски формат

            3. Копия от документи за придобита степен на образование, квалификация и специалност.

            4. Копия от документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит, както и други придобити умения и професионални компетентности.

            5. Концепция за управление и развитие на ОП „Русе арт” за срок от 3 години, в обем до 5 страници (А4 , шрифт – Times New Roman, размер на шрифта 12) в два еднакви неподписани екземпляра, които се запечатват в плик.

Разработената концепция трябва да съдържа следните раздели:

I. Анализ и оценка на състоянието и дейността;

II. Тенденции и възможности за развитие;

            III. Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността.

            IV. Приложимост и етапи за реализация на концепцията.

VI. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на документите за участие в конкурсната процедура се извършва лично или чрез пълномощник в срок от 1 /един/ месец от публикуването /29 юни 2023 година/ на обявлението за конкурса на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода № 6 “ – Община Русе, ІІ етаж, стая 204 отдел „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 08.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.30 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите. Телефон за контакти тел. 082/ 506-665 и 082/ 506-777.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на електронната страница на Община Русе или информационното табло на входа на Община Русе, намиращ се на ул. „Петър Берон“.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите от отдел „Човешки ресурси “.

Сподели: