Кметът на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед

Обява от Община Ветово

гр. Ветово, ул. „Трети март” №2,

БУЛСТАТ 000530504, представлявана от

Д-р МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр. 25/2003 г./ Община Русе

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че възнамерява да реализира инвестиционно предложение: „Укрепване на джамия в с. Смирненски, Община Ветово, находящ се в с. Смирненски, ул. „Хан Крум“, Община Ветово.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Ветово, ул. „Трети март” №2, или в РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски булевард” №20.

Сподели: