С красива Коледна и Новогодишна украса посреща Община Ветово

Обява от офис за военен отчет в Община Ветово

Офисът за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед ОХ-857/27.09.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е открита процедура по първия прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв. Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява за срок от 6 месеца, след подписване на договор. По време на службата срочнослужещите са със статут на военнослужещи. За времето на срочната служба в доброволния резерв, резервистът ще получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоенното военно звание. На кандидатите ще е осигурено и настаняване, при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

Обявени са 150 свободни длъжности. 120 от тях са за длъжността „младши специалист”, в която приетите ще изпълняват служба в НВУ„ Васил Левски”-гр. Велико Търново и 30 от тях- във Факултет-„Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ в гр. Шумен. Съгласно заповедта на министъра, службата ще започне от 10.01.2022г. Кандидатите следва да подадат чрез военните окръжия писмени заявления до началника на НВУ, в срок до 22.10.2021 г., прилагайки посочените в нея документи.

Могат да кандидатстват лица, които:

  • имат завършено най-малко основно образование;
  • са годни за служба в доброволния резерв;
  • психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
  • не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независмо от реабилитацията;
  • срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  • нямат друго гражданство;
  • не навършват 40 години в годината на кандидатстване;
  • нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

Кандидатства се за една длъжност.

За информация:

082/834 817 – Военно окръжие I степен – Русе

088 684 1435 – Офис за военен отчет в общината

Информация за срочната служба

Линк към обявата:

http://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-sa-150-sto-i-petdeset-vakantni-dlzhnosti-za-srochna-sluzhba-v-dobrovolniya-rezerv-v

Сподели: