тец русе топлофикация

Обява от „Топлофикация Русе“ АД

ОБЯВА
от
„Топлофикация Русе” АД,  гр.Русе

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.) „Топлофикация Русе” АД, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение за : “Реконструкция на Южна водна магистрала в участък от K№ЮM8 до К№ЮМ10, поетапно изпълнение”

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Oбщина Русе или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.

Сподели: