Още една автоматична станция за въздуха ще действа от днес в Русе. Тя ще работи по референтен метод на измерване и може да послужи на контролните органи за установяване на нарушители

Обявена е обществената поръчка за дооборудването на станцията, наета от Община Белене за измерване на органични замърсители

Обявена е обществената поръчка по ЗОП за дооборудването на станцията, наета от Община Белене за измерване на органични замърсители. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков.

Подготвена бе процедурата по ЗОП за избор на  доставчик  на отоплителни уреди по Програма LIFE „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“.

Извършена бе проверка за замърсяване на въздуха в района на  „Топливо“ АД.

Проведе се първата среща с гражданите за определяне правилника на работа на Обществения съвет по околна среда. Основната цел на съвета е гражданско участие и контрол върху управлението на въпросите, свързани с околната среда и в частност с качеството на атмосферния въздух. Предстои следващата среща за окончателното утвърждаване на състава и правилата за действие на структурата.

Сподели: