Обявени са конкурси за назначаване на младши прокурор в РП – Русе и младши следовател в ОСО – Русе

Прокурорската колегия, която на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.) изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, обяви, на основание чл. 179 от ЗСВ, 54 длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури и 23 длъжности „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури. На основание чл. 177 от ЗСВ са планирани за 2024 г. 21 длъжности „младши прокурор“, като на основание чл. 180, във връзка с чл. чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, са обявени на конкурс. За Районна прокуратура – Русе е обявена 1 длъжност.

На същите основания са планирани 11 длъжности „младши следовател“, които са обявени на конкурс. В Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе е обявена 1 длъжност.

Сподели: