хотел сплендид русе

Обявен е конкурс за възлагане извършването на дейност, свързана с подготовката за приватизация на 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД

ОБЩИНА РУСЕ

Р Е Ш Е Н И Е

№ РД – 01 – 3821/8.12.2021

гр. Русе, 09.12.2021  год.

            На основание чл. 5, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия; чл. 12, т. 3 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – гр. Русе и Решение №680/18.11.2021 г. на Общински съвет – Русе

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се открие процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане извършването на дейност по т. 2, свързана с подготовката за приватизация на 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД, ЕИК 117002971, на стойност до 550 /петстотин и петдесет / лева без ДДС и срок на изпълнение до 7  /седем/  календарни дни от датата на сключване на договора.

2. Предмет на конкурса: Изготвяне на информационен меморандум на  „Сплендид“ АД и обекта на приватизация съобразен с изискванията на Наредбата за задължителната информация, предоставена на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.

3. Срок за подаване на предложенията: 10 /десет/ календарни дни, считано от датата на публикуване на решението.

4. Цена на правилата за провеждане на процедурата: 3 /три/ лева с включен ДДС, платими в офиса на ТБ „Инвестбанк” АД, Клон Русе в Центъра за административни услуги и информация на Община Русе, пл. „Свобода” 6, всеки работен ден в рамките на работното време.

5. Срок за закупуване на правилата за провеждане на ограничения конкурс: до 5 /пет/ календарни дни, считано от датата на публикуване на решението.

6. Място на закупуване на правилата за провеждане на ограничения конкурс: Център за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт, обществени поръчки”, пл. „Свобода” 6.

7. Място за подаване на предложенията: Център за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт, обществени поръчки”, пл. „Свобода” 6.

8. Изисквания към кандидатите:

8.1. В конкурса могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия.

8.2. Не може да участва в конкурса кандидат, който:

8.2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

8.2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 8.2.1, в друга държава членка или в трета страна;

8.2.3. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение е кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

8.2.4. налице е конфликт на интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, който не може да се отстрани;

8.3. Кандидатите представят декларации за обстоятелствата по т. 8.2.1. – 8.2.3., които са неразделна част от предложенията за участие в процедурата. Кандидатите представят декларация за липсата на „конфликт на интереси“ по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

8.4. В случай, че кандидатът е юридическо лице, изискването на т. 8.2.1., 8.2.2. и 8.2.4. се отнася за лицата, които представляват кандидата в конкретната процедура, както и за членовете на неговите управителни и надзорни органи.

8.5. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, декларации се представят от всяко физическо лице и от членовете на управителните органи на всяко юридическо лице, участващо в него.

9. Срок за получаване на допълнителна информация: до 8 /осем/  календарнидни от датата на публикуване на решението.

10. Място за получаване на допълнителна информация: стая 609, Община Русе, пл. „Свобода” 6.

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Сподели: