община-русе

Обявен е конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“

Обявен е конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“ на територията на община Русе.

Подписани са месечните отчети и работните графици от 971 лица, наети като лични асистенти по механизъм „Лична помощ“, от 257 лица, наети като социални асистенти по програма „Асистентска подкрепа“ и от 192 лица, наети като домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе“ във всички населени места от община Русе.

Извършен е последващ мониторинг в 2 социални услуги за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги.

Подадено е проектно предложение до фонд „Социална закрила“ по проект „Целева програма за закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуги в Община Русе“.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата през изминалата седмица в ресор „Хуманитарни дейности“.

Сподели: