Обявен е конкурс за директор на Областно пътно управление – Русе

Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, обяви конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „директор“ на ОПУ – Русе. Срокът на подаване за документите изтече днес.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 – Образователно-квалификационна степен: „магистър“;

– Професионален опит:  не по-малко от 4 години или придобит III младши ранг;

2.Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

– Предпочитана специалност: пътно строителство, инженер – промишлено и гражданско строителство, машинен инженер, инженерна металургия, инженер по електроника и автоматика, инженер по радиоелектроника, минен инженер, строителен инженер по хидротехническо строителство, икономическо, хуманитарно или право с придобита юридическа правоспособност;

– Добра компютърна грамотност, включително много добро ниво в използването на Microsoft Office;

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, в границите от 700 лв. до 3 400 лв.

3. Кратко описание на длъжността:

  • Осъществява взаимодействието на агенцията с областната и общинските администрации;
  • Ръководи цялостната дейност на ОПУ, съобразно делегираните му правомощия;
  • Ръководи, организира и контролира инвестиционната дейност, проектирането и офертирането на строителните обекти, техническата документация по експлоатацията;
  • Ръководи и контролира подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността му в съответствие със ЗОП, съгласно дадените му правомощия;
  • Осъществява дейности, свързани с управлението на държавната собственост;
  • Организира и контролира дейността свързана с управлението на човешките ресурси.

4. Начин на провеждане на конкурса:

– Писмена разработка;

– Интервю.

Писмената разработка ще е на следната тематика: „Изграждане, развитие и модернизация на пътната инфраструктура“.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

Сподели:

Още новини от деня