Обявен е конкурс за директор на общински център за специална образователна подкрепа на територията на област Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

Обявен е конкурс за заемане на длъжността „директор” на общински център за специална образователна подкрепа на територията на област Русе.

Директорът на общинския център за специална образователна подкрепа планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на обучението и на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, както и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на центъра.

Конкурсът се провежда в три етапа:

1. Допускане по документи;
2. Писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността.
3. Интервю.
Тук комисията оценява кандидатите по следните критерии:
1. Академични компетентности:
1.1. първоначална професионална подготовка;
1.2. учене през целия живот.
2. Организационни компетентности.
3. Управление на ресурси.
4. Комуникативни компетентности:
4.1. умения за сформиране на екип и на работа в екип;
4.2. умения за работа с родители и други заинтересовани страни.
5. Административни компетентности.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Регионалното управление на образованието – Русе.

Документите се подават до 05.11.2018 г. вкл. от 9,00 ч. до 17,30 ч. в Регионално управление на образованието – Русе, адрес: гр.Русе, ул.Църковна независимост № 18, ет.10, ст.8.
Лице за контакт: М. Великова-главен специалист човешки ресурси, тел. 082/ 834 532.

Сподели:

Още новини от деня