Община Две могили с Коледна украса

Обявен е конкурс за директор на ОП „Чистота“ – Две могили

Време за прочитане: 3 мин.

Община Две могили със седалище и адрес: 7150 гр. Две могили, бул. „България” № 84 на основание чл. 91, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда и Заповед № 206 /10.03.2021 г. на Кмета на Община Две могили,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЕ“

на Общинско предприятие „Чистота” в гр. Две могили – 1 /едно/ работно място

при следните условия:

1. Кратка характеристика на конкурсната длъжност „Директор“ на Общинско предприятие „Чистота“

Директорът на Общинско предприятие „Чистота“, действащо на територията на Община Две могили, област Русе представя за утвърждаване проект за план-сметка за приходите и разходите за текущата година; осъществява общо ръководство и контрол при управлението на предоставеното на предприятието общинско имущество; отговаря за постигане целите на общинското предприятие, като управлява публичните средства по законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин; следи за промените в нормативната уредба и предлага на Кмета на Общината предприемането на действия за постигане на по-добра организация на работата представлява Предприятието пред държавни и общински органи и институции, съдебни органи, банки, както и пред други физически и юридически лица, предлага на Кмета на Общината сключването, изменянето и прекратяването на трудовите договори на работещите в предприятието, следи за спазването на трудовото законодателство, осъществява общо ръководство и контрол при управлението на предоставеното на Предприятието общинско имущество, като два пъти годишно изготвя и представя пред Кмета на Общината доклад за дейността на Предприятието, който се внася за утвърждаване от Общинския съвет.

2. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите за конкурсната длъжност:

2.1. Образование – висше – минимална степен „бакалавър”;

2.2. Професионално направление: Икономика, Администрация и управление, Машинно инженерство, Транспорт, корабоплаване и авиация, Общо инженерство или Електротехника, електроника и автоматика;

2.3. Професионален опит – минимум 5 години трудов стаж.

Специфични изисквания, които се смятат за предимство:

– Компютърна грамотност – умения за работа с Microsoft Office, Explorer и др.;

– Правоспособност за управление на МПС – минимум категория „В”;

– Владеене на чужд език;

– Умения за работа в екип;

– Задълбочено познаване и опит в прилагането на следните нормативни актове: Кодекс на труда, Закон за общинската собственост, Закон за управление на отпадъците, Правилник № 8 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“, действащо на територията на община Две могили, област Русе.

3. Необходими документи за участие:

3.1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец;

3.2. Подробна автобиография – CV (европейски формат);

3.3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

3.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;

3.5. Медицинско свидетелство – оригинал;

3.6. Свидетелство за съдимост – оригинал;

3.7  Концепция на тема „Управление и организация на ОП „Чистота” за период от 5 години”, в обем до 5 страници (формат А4, шрифт – Times New Roman, размер на шрифта – 12) в два еднакви подписани екземпляра, които се запечатват в плик. Разработената концепция трябва да съдържа минимум следните раздели:

I. Анализ и оценка на състоянието и дейността;

II. Тенденции и възможности за развитие

III. Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността;

IV. Приложимост и етапи за реализация на концепцията.

3.8 Други документи: сертификати за завършени курсове и обучения, документ, удостоверяващ владеене на чужд език, документ удостоверяващ компютърна компетентност, копие от свидетелство за управление на МПС и др.

4. Начин на провеждане на конкурса:

4.1 Допускане по документи: комисия, назначена от Кмета на Общината разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички изискуеми документи и дали те удостоверяват покриването на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността. Допуснатите до участие в конкурса след оценяване на представената концепция се уведомяват писмено за часа и датата на провеждането на интервюто.

4.2 Оценяване на представената концепция на тема „Управление и организация на ОП „Чистота” за период от 5 години. Концепцията се представя заедно с документите за кандидатстване в конкурса.

4.3 Интервю за оценка на:

– Стратегическа, лидерска и управленска компетентност – визия за бъдещо развитие на предприятието; участие и реализиране на инвестиционни проекти; умения за контролиране на движимите и недвижимите активи; мотивиране и развиване на служителите; опит в администрацията;

– Ориентация към резултати – умения за определяне на текущите приоритети; подготвяне на финансов анализ за разходите и приходите преди поставяне на задача и контрол на графиците за изпълнение в рамките на договорените срокове и финансови параметри; създаване на добра организация за постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

– компетентност за водене на преговори и договаряне с клиенти, доставчици, изпълнители – познаване и използване на нормативните актове; обедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различните страни; управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;  

5. Място за подаване на документите: гр. Две могили, община Две могили, област Русе, бул. ”България” № 84, ет. ІІІ, „Деловодство”, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

6. Срок за подаване на документите: до 17.00 часа на 10.04.2021 г.

7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в сградата на Община Две могили на адрес град Две могили, община Две могили, област Русе, бул. „България” № 84, информационно табло в „Центъра за услуги и информация на гражданите” и в официалната интернет страница на Общината с адрес www.dvemogili.bg.

Списъка с допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса след разглеждане на подадените документи ще бъде обявен в срок от 3 дни след крайния срок за подаването им.

Сподели:

Още новини от деня