котовск данъчно община русе

Обявен е конкурс за длъжността „Директор дирекция“ на Дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Русе

Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр. Русе, пл. „Свобода” № 6, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № ЧР 11 / 26.01.2022 г. на кмета на Община Русе

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността „Директор дирекция“ на Сирекция „Местни данъци и такси“ – 1 щатна бройка

ІІ. Минимални и специфични изисквания за длъжността и допълнителни умения и квалификации:

А. Минимални изисквания за заемане на  длъжността предвидени в Класификатора на длъжностите в администрацията:

1. Степен на образование – магистър

            2. Години на професионален опит – 4 /четири/ години

            3. Минимален ранг – III /трети/ младши       

Б Специфични изисквания за заемане на  длъжността:

1. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител.

            2. Професионален опит съобразно чл. 13 от Закона за администрацията и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията: най – малко 4 години да е придобит в област или области на дейност, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността;

            В Допълнителни умения и квалификации:

1. Професионална област на висшето образование: Социални, стопански и правни науки

2. Личностни умения и компетентности: да има визия за бъдещо развитие на организацията при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори; да умее да формулира и прави преглед на стратегическите планове на Община Русе; да определя приоритетите и осигурява оптимално разпределение на ресурсите, умения за анализиране и разглеждане на проблемите в дълбочина, познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността; умения за изграждане и поддържане на добри отношения вътре и извън администрацията, познаване на правилата на администрацията и административната среда; умения за ясна и целенасочена комуникация по служебни въпроси с адекватна детайлизация и подбор на аргументи; умения за мотивиране и поощряване на подчинените служители; умения за дефиниране и разясняване на краткосрочните и дългосрочни цели на администрацията; умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

            3. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати.

            ІІІ. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест, защита на концепция за стратегическо управление и интервю.

Тестът за установяване на професионални знания и умения, ще включва познания относно администрацията и въпроси свързани с правилното прилагане на следните закони и подзаконови актове към тях: Закона за местните данъци и такси, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закона за административните нарушения и наказания, Администаративнопроцесуален кодекс, Закона за държавния служител и наредбите към него, Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредби на Общински съвет – Русе и други.

Концепцията за стратегическо управление ще е по разработка на тема „Визия за подобряване обслужването на данъчно задължените лица с цел повишаване на удовлетвореността на заинтересованите страни и използване на подходящи методи и способи за увеличаване на събираемостта на местните данъци и такси от дирекцията“. Целта е проверка на стратегическото мислене –  определяне на визия, цели, действия и резултати, както и уменията за представяне и защита на разработката.

При провеждане на интервюто, конкурсната комисия ще преценява качествата на кандидатите по 5 – степенна скала по 8 показателя съобразно Формуляр за преценка на кандидате Приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл.

ІV. Необходими документи за кандидатстване:

1.Писмено заявление за участие в конкурса по образец;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители /по образец/

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и специалност;

4.  Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

5. Концепция за стратегическо управление на тема „Визия за подобряване обслужването на данъчно задължените лица с цел повишаване на удовлетвореността на заинтересованите страни и използване на подходящи методи и способи за увеличаване на събираемостта на местните данъци и такси от дирекцията“  в два еднакви неподписани екземпляра, “  в обем до 3 страници (А4 , шрифт – Times New Roman, размер на шрифта 12), които се запечатват в плик.

6.    Автобиография (европейски формат).

V­. Място  и срок за подаване на документи :

 Документите за участие се представят в срок до 10 /десет/ дни  от публикуването на обявлението за конкурса на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, Община Русе, ІІ етаж, стая 204, отдел „Човешки ресурси “. В случай, че подаването се извършва чрез пълномощник, се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса. При подаване на място е задължително представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите. За контакти: телефон 082 / 881 665 или 082 / 881 777.

Документи могат да се подават по електронен път на електронна поща [email protected], като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис, останалите копия на изискуемите документи по т.3, 4 и 6 да бъдат заверени вярно с оригинала от кандидата, а концепцията да бъде предоставен лично или чрез пълномощник на определеното място в т. V, абзац първи в посочените срокове.

VІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: електронната страница на Община Русе или информационното табло на входа на Община Русе, намиращ се на ул. „Петър Берон“.

VІІ. Кратко описание на длъжността:

Ръководи, организира, контролира и координира методически администрирането на приходите от местни данъци и такси. Провежда политиката на Общината в областта на приходите от местни данъци и такси, в съответствие с изискванията на законодателството в Република България. Ръководи административно служителите на дирекцията. 

VІІІ. Начина на определяне на размера на основната заплата:

Размерите на индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват в администрацията, се определят по преценка на работодателя, до достигнатия максимален размер на основните месечни заплати на служителите в съответното ниво и степен и са в зависимост от притежавания професионален опит, както следва:

1. при професионален опит до 5 години –  в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността, като минималния размер на основната заплата не може да бъде по-нисък от 780 лв.;

2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 5 до 11 години – в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността, като минималния размер на основната заплата не може да бъде по-нисък от 800 лв.;

3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 11 години – в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността, като минималния размер на основната заплата не може да бъде по-нисък от 830 лв.

            ІХ. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на допуснатите кандидати от отдел  „Човешки ресурси “.

Образец на заявление за участие в конкурса може да се изтегли от електронната страница на Община Русе или от интернет адрес: www1.government.bg/ras

Декларация можете да изтеглите от тук.

Заявление можете да изтеглите от тук.

Сподели: