РИМ Русе регионален исторически музей

Обявен е конкурс за длъжността „Директор“ на Регионален исторически музей – Русе

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 28, ал. 5 и ал. 6 от Закона за културното наследство, и Заповед № ЧР 62 от 27.05.2024 г. на Кмета на Община Русе, съгласувана с писмо изх. № 08-00-417/26.04.2024 г. и наш вх. № 04-22-12#2/02.05.2024 г. на Министерство на културата,

ОБЩИНА РУСЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „ДИРЕКТОР“ на РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – гр. Русе.

І. Място на работата:

Регионален исторически музей – гр. Русе, пл. „Александър Батенберг” №3

ІІ. Характер на работата – организация, ръководство  и контрол на цялостната работа на музея.

ІІІ. Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

IV. Минимални изисквания за заемане на  длъжността :

            1.Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление отговарящо на тематичния обхват на Регионален исторически музей Русе;

            2. Професионално направление и специалности – всички специалности в професионално направление „История и археология“ и „Социология, антропология и науки за културата“ и специалности свързани с история в направление „Педагогика по…“, съгласно Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 94, 2005 г.);

            3. Професионален опит – 5 години в съответното професионално направление.

V. Като предимство се считат: присъдени научни степени, опит в областта на музейното дело и опазването на културното наследство, участие в разработването и реализацията на програми и проекти, чуждо езикова подготовка, компютърна грамотност.            

VІ. Начин на провеждане на конкурса:

Защита на концепция за управление и развитие на Регионален исторически музей – гр. Русе  за срок от 5 години  и събеседване.

VІІ. Необходими документи :

            1. Заявление за участие в конкурса (свободен текст).

            2. Професионална автобиография.

            3. Диплома за завършено висше образование .

            4.Документи, удостоверяващи продължителността и областта на  професионалния опит.

            5. Концепция за управление и развитие на Регионален исторически музей – гр. Русе за период от 5 години, в обем до 10 страници (А4 , шрифт – Times New Roman, размер на шрифта 12), седем екземпляра в запечатани и неподписани пликове. Концепцията да съдържа:

            а) анализ и оценка на състоянието и дейността на музея; основни проблеми на функционирането му.
            б) тенденции и възможности за развитието на музея като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа.
            в) определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им.
            г) мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и предоставянето на музейните фондове , научноизследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея.
            д) етапи на реализация на концепцията..

            При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

VІІІ . Място за подаване на документите и разработената концепция:

Подаването на документите за участие в конкурсната процедура се извършва лично, чрез представяне на лична карта за удостоверяване на обстоятелство, която след това се връща или чрез пълномощник. Документите се представят в срок от 1 /един/ месец от деня, следващ публикуването на обявлението за конкурса /1 юни 2024 година/ на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода № 6 “, Община Русе, ІІ етаж, стая 204, отдел „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 08.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.30 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите. Телефон за контакти тел. 082/ 506-665 и 082/ 506-777.

Сподели: