елиас канети

Обявен е конкурс за избор на нови директори за 7 училища в Русенска област

Началникът на Регионалното управление на образованието – Русе д-р Росица Георгиева обяви със заповед конкурс за заемане на длъжността „директор” на училища на територията на област Русе, както следва:

1. ОбУ „Св.Климент Охридски” – гр. Борово
2. ОУ „П. Р. Славейков” – с. Смирненски
3. СУ „Йордан Йовков” – гр. Русе
4. ОУ „Любен Каравелов” – гр. Русе
5. НУ „Васил Априлов” – с. Хотанца
6. ПГИУ „Елиас Канети” – гр. Русе
7. ОУ ”Христо Ботев” – с. Ценово

Директорът на училището ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието, планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

Изисквания към кандидата за заемане на длъжността:
1. Да е български гражданин, гражданин на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по междудържавна спогодба, продължително пребиваващ в страната чужд гражданин, при получено съгласие или дългосрочно и постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин.
2. Да не е поставен под запрещение.
3. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията.
4. Да не е лишен от правото да упражнява професията.
5. Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.
6. Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
7. Да притежава диплома за висше образование, съответстваща на професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа.
8. Да има не по-малко от 5 години учителски трудов стаж.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Конкурсът се провежда в три етапа:

– Допускане по документи;
– Писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността.
– Интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
Списъкът с недопуснатите до конкурс кандидати се публикува на интернет страницата на РУО – Русе. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват и писмено като се посочват основанията за недопускането им.

Списъкът с допуснатите до конкурс кандидати се публикува на интернет страницата на РУО – Русе. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на писмения изпит-тест.
Разработват се три варианта на тест, които включват по 50 затворени въпроса.

Комисията оценява кандидатите по следните критерии:
Академични компетентности:
– първоначална професионална подготовка;
– учене през целия живот.
– организационни компетентности.
– управление на ресурси.
– комуникативни компетентности:
– умения за сформиране на екип и на работа в екип;
– умения за работа с родители и други заинтересовани страни.
–  административни компетентности.

Документите се подават от 27.09.2018 г. до 29.10.2018 г. вкл. от 9,00 ч. до 17,30 ч. в Регионално управление на образованието – Русе, адрес: гр. Русе, ул. Църковна независимост № 18, ет. 10, ст. 8.

Лице за контакт: М. Великова – главен специалист „Човешки ресурси“, тел. 082/ 834 532.

Сподели:

Още новини от деня