Обявен е конкурс за назначаване на младши съдия в Окръжен съд – Русе

Съдийската колегия, изпълняваща функциите на Висшия съдебен съвет на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), обяви, на основание чл. 179 от ЗСВ, 20 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища. Колегията остави без уважение искането от председателя на Окръжен съд – Бургас за разкриване на 1 длъжност „младши съдия“ в органа. На основание чл. 177 от ЗСВ обявените длъжности в СГС и 11 окръжни съдилища са планирани, като с решение от днес на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, е обявен конкурс за заемане на 20 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища. В Окръжен съд – Русе е обявена 1 длъжност.

Решението за обявяване на длъжностите, както и решението за обявяване на конкурса, вкл. условията и документите за участие, ще бъдат обнародвани в „Държавен вестник“, както и ще бъдат публикувани в един централен всекидневник, и на интернет сайта на ВСС.

Колегията обсъди справка за устройването на младшите съдии с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ за периода 2017 – 2023 г., която показва, че от 196 длъжности, обявени на конкурс за младши съдии, 153-ма са били назначени на длъжност „младши съдия“ в същия съдебен район, а 43-ма са назначени в друг съдебен район.

Сподели: