съдебна палата русе

Обявен е конкурс за студенти и ученици по повод 140 години от създаването на Русенския съд

През настоящата 2018 година се навършват 140 години от създаването на Русенския съд.

След Освобождението от османско владичество територията на Княжество България е разделена на 5 губернии: Софийска, Видинска, Търновска, Русенска и Варненска. Съдебната система в Княжество България е организирана и функционира въз основа на Временните правила за устройство на съдебната част в България. В съответствие с тях се създават полюбовни, общи и особени съдилища.

Общи съдилища са окръжните и областните (губернските). Окръжните съдилища се създават на мястото на сформираните в хода на войната окръжни съдебни съвети, които заменят действащите до 1877 г. каазалийски съдилища (каазалийски съдебни съвети). В състава им влизат председател, трима постоянни членове и 12 изборни членове с мандат – една година. Постоянните и изборните членове имат еднакви права. Окръжните съдилища правораздават като първа инстанция на територията на съответния административен окръг.

За разлика от помирителните и окръжните съдилища губернските (областните) съдилища са нови и непознати до тогава съдебни органи. Първият губернски съд е открит в Пловдив на 1 август 1878 г. със заповед № 1 от 29 юли 1878 г. на императорския руски комисар княз Ал. Дондуков-Корсаков. През есента на 1878 г. са учредени областни съдилища в София, Русе, Видин, Търново и Варна. Съставът им включва: председател, двама постоянни съдии и шест изборни членове, с мандат от 1 година. Те действат като втора апелативна инстанция, въпреки че до приемането на ЗУС не се наричат апелативни.

На окръжните съдилища са подсъдни всички граждански и търговски дела, с изключение на делата, които са подсъдни на особените съдилища, както и наказателни дела, с изключение на онези престъпления, които съгласно прокламацията на Императора от 1 юли 1877 год. са подсъдни на военния съд. Съставът на съда се състои от председател и двама членове. Съществуват разпоредителни и съдебни заседания. Няма съдийска несменяемост. Няма прокурор, а председателят на окръжния съд прави предложение за следствие, което се извършва от член на съда. Няма адвокати – всеки може да бъде повереник, ако е пълнолетен и не е осъждан. Нотариалната дейност се извършва от член на окръжния съд. Също така член на окръжния съд се назначава за съдия-изпълнител. Решенията на окръжните съдилища по дела с цена на иска до 1000 гроша са окончателни и не подлежат на обжалване, а останалите, включително и дела с неоценяем размер на иска, както и присъдите – могат да се обжалват по въззивен ред пред областния (губернския съд).

Първият Закон за устройство на съдилищата (ЗУС) се приема едновременно със Закона за административното деление на Княжеството през 1880 г. Последният възпроизвежда модела, определен в чл. 3 на Търновската конституция, а именно – територията административно да се дели на окръжия, околии и общини.

Особеност и отличителна черта на правораздавателния процес по това време е извеждането на преден план на помирителната функция. Както мировият съдия, така и председателят на съдебния състав при окръжния съд имат задължението първо да потърсят възможностите за помиряване на страните. В съответствие с чл. 2 на Устава за гражданското съдопроизводство на мировите съдии „мировий съдия може да разгледва всякакъв спор и граждански иск, ако и двете противни страни го помолят да им разгледва работата и да я реши по съвест. Решенията, които мировият съдия издаде след подобна молба, се считат окончателни и не подлежат на апел”. Правомощие да покани страни към помирение има и председателят на съдебния състав при окръжния съд, ако след устните обяснения на страните счете, че това е възможно.

Предвид изложеното, сме поканили учениците и студентите на гр. Русе да се включат в отбелязването на 140-тата годишнина от създаването на Русенския съд. Искаме да провокираме у тях интерес към историята, към създаването на правовата държава, и по-конкретно съм историята на нашия съд. В тази връзка даваме трибуна на надарените и талантливи ученици и студенти да изработят картина, декупаж, макет или друго произведение по тяхно виждане, във връзка с честваната годишнина от създаването на Окръжния съд в Русе. Всички произведения ще бъдат изложени във фоайето на Съдебната палата през м.декември 2018 г. Предложили сме всеки участник да остойности своята разработка, да определи цена, като творбите след приключването на изложбата ще бъдат разпродадени с благотворителна цел. Получените средства ще бъдат предоставени на инициативата „Българската Коледа“, като ще бъде дадена информация с имената на дарителите /автори на съответните произведения/. С тази наша инициатива отправяме предизвикателство към цялата русенска общественост, която може да вземе участие в изложбата.

Оставаме с надежда и вяра, че младежите на гр. Русе ще бъдат увлечени и мотивирани в това начинание, ще бъде разпален у тях българския дух, ще проявят интерес към историята на България, в частност историята и устройството на правовата държава, за да израснат достойни българи, които да изградят силно гражданско общество.

Сподели: