зала на смеха 2022

Обявен е публичен търг за отдаване под наем на Залата на смеха в Парка на младежта

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-4149/ 28.12.2023 г. на Кметa на Община Русе,

О Б Я В Я В А:
 

1. Публичен търг с явно наддаване на24.01.2024 г. от 13,30 ч., в Община Русе, пл. „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем за срок от десет години, за увеселителни (атракционни) дейности и игри на сграда с идентификатор 63427.1.30.7 по КККР на гр. Русе, с административен адрес гр. Русе, Парк на младежта, представляваща Зала на смеха, със застроена площ 99,00 кв. м, масивна, едноетажна, с предназначение: Спортна сграда, база, обект на АЧОС № 7803 / 02.06.2016 г.,  при начална тръжна месечна наемна цена 562,00 лв. (петстотин шестдесет и два лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 50,00 лв. (петдесет лева) и депозит за участие – 1124,00 лв. (хиляда сто двадесет и четири).

Спечелилият тръжната процедура участник-наемател се задължава за своя сметка, в полза на Община Русе, през време на действие на наемния договор, да извърши ремонт, възстановяване и обновяване на сграда 63427.1.30.7, до 6 (шест) месеца след сключване на договора за наем, съобразно количествена сметка с обяснителна записка (одобрени от Кмета на Община Русе; неразделна част към настоящата заповед; към утвърдената тръжна документация по т. 7 от заповедта, и към проекто-договора за наем (респ. към договора за наем, сключен със спечелилия тръжната процедура участник, при успешно приключване на търга)). За извършените дейности по ремонт, възстановяване и обновяване на сградата, Община Русе няма да дължи цена или друго обезщетение, като след прекратяване на договора за наем, ремонтираната и възстановена сграда 63427.1.30.7 следва да бъде върната в това състояние обратно на Община Русе.

Сграда 63427.1.30.7 се отдава под наем в състояние, негодно за ползване по посоченото предназначение.

2. Определям вид на търга – публичен с явно наддаване.

3. За тръжната документация за всеки от обектите, се заплаща цена от 42,00 лв. (Четиридесет и два лева) с включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – клон Русе, намиращ се в Центъра на информационно и административно обслужване на Община Русе или по банков път, в полза на Община Русе, по банкова сметка – IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащането 444000, банков код IORTBGSF.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 09,00 часа на 02.01.2024 г. до 17,30 часа на 12.01.2024 г. и се получава от гише №2 „Общинска собственост и наеми“, в Центъра за информационно и административно обслужване – Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе.  

4. Оглед на обектите, се извършва всеки работен ден, от 10,00 часа на 02.01.2024 г. до 15,00 ч. на 12.01.2024 г. след предварително съгласуване и в присъствието на служител от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ към дирекция „Управление на собствеността“ при Община Русе.

5. Депозит за допускане до участие в тръжната процедура, за всеки обект поотделно, изчислен съобразно чл. 50, ал. 2, т. 5 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, се внася след закупуване на тръжна документация, до 17,00 часа на 19.01.2024 г., по набирателна сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000, открита в ТБ ”Инвестбанк”АД.

6. Подаване на документите се извършва до Кмета на Община Русе в запечатан, непрозрачен плик, от 09,00 часа на 02.01.2024 г. до 17,30 часа на 19.01.2024 г. на гише №2 ”Общинска собственост и наеми” в Центъра за административни услуги и информация при Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

7. При липса на интерес към провеждането на търга, или неявяване на кандидати, повторен публичен търг с явно наддаване да се проведе на 10.04.2024 г. от 13,30 ч. в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе.

8. За допълнителна информация – Община Русе, вход от ул. „Борисова“, ет. 2, стая № 201, отдел ТНОЗП, към дирекция УС, тел. 082/881-667.

Сподели: