ръчно изработени мартеници

Обявиха търга за къщичките на Мартенския базар догодина в Русе

Община Русе обяви публичен търг с явно наддаване на 12.01.2018 г. от 13,30 часа в сградата на Община Русе, пл.Свобода №6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем за периода от 12.02.2018 г. до 04.03.2018 г. включително, за срок от 21 дни, на преместваеми обекти – частна общинска собственост – 33 броя павилиони за търговска дейност, всеки с площ от 4,00 кв. м, монтирани върху част от терен – публична общинска собственост, в гр. Русе, зона „Б“ (площад „Свобода“), съгласно подробна схема, утвърдена от Главния архитект на Община Русе и Разрешение за поставяне №146/13.10.2017 г. в организиран Мартенски базар, с начална тръжна наемна цена – 252,00 лв. без ДДС за всеки обект, за целия период, стъпка на наддаване– 25,00 лв. и депозит за участие – 50,40лв.;

Закупуване на тръжната документация срещу цена от 42,00 лв. с ДДС става в ТБ „Инвестбанк“ АД – клон гр. Русе, Центъра за информационно и административно обслужване (ЦИАО) на Община Русе, пл. Свобода №6 или по банкова сметка: IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащане 444000, банков код IORTBGSF,всеки работен ден от 09,00 ч. на 18.12.2017 г. до 17,30 ч. на 05.01.2018 г. и се получава от гише №2 към ЦИАО на Община Русе, пл. Свобода №6.

Оглед на обектите е възможен всеки работен ден от 10,00 ч. на18.12.2017 г. до 15,00 ч. на05.01.2018 г., в присъствието на служител от отдел „Търговия и наемни отношения“. Депозит за всеки обект се внася след закупуване на тръжна документация от 9,00 ч. на 18.12.2017 г. до 17,00 ч. на 10.01.2018 г. по набирателна сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000 – ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – клон гр. Русе. За депозит се приема парична вноска в посочения размер, приведена по посочената банкова сметка. Подаване на документите в запечатан, непрозрачен плик започва от 9,00 ч. на 18.12.2017 г. до 17,30 ч. на 10.01.2018 г.на гише № 2 в ЦИАО на Община Русе, пл. Свобода №6. При липса на интерес към провеждане на търга, ще се проведе повторен публичен търг с явно наддаване – 07.02.2018 г. от 13,30 ч. в Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3, Заседателна зала.

За допълнителна информация: Община Русе, вход от ул.Борисова, ет. 2, стая №201, отдел „Търговия и наемни отношения”, към дирекция „Икономика и управление на собствеността”, тел. 082/881-667.

Сподели: