С красива Коледна и Новогодишна украса посреща Община Ветово

Обявление от Община Ветово

Време за прочитане: 2 мин.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

  1. Със Заповед № РД-185/18.03.2021 г. на кмета на община Ветово, е одобрено задание за проектиране на ПУП-ИПР / Изменение план за регулация/ за УПИ с №: I-703, II-702, V-704, VI-705, IX-705, VII-706 и VIII-706, кв. 61 по кадастралния план на с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе, съгласно приложената скица-проект.
  2. Със Заповед № РД-186/18.03.2021 г. на кмета на община Ветово, е одобрено задание за проектиране на ПУП-ИПР / Изменение план за регулация/ и ИПУР /Изменение план за улична регулация/ за УПИ I-528, и УПИ IV-528, кв. 45 по кадастралния план на с.Кривня, общ. Ветово, обл. Русе, съгласно приложената скица-проект.
  3. със Заповед № РД-187/18.03.2021 г. на кмета на община Ветово, е одобрен ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на ПИ 10803.185.22, местност „Курт орман“ с площ 6426 кв.м., в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като територията на поземления имот се определя като територия ,,За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолиновата суровина“.
  4. със Заповед № РД-188/18.03.2021 г. на кмета на община Ветово, е одобрен ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на ПИ 10803.194.16, местност „Есенника“ с площ 5002 кв.м., в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като територията на поземления имот се определя като територия ,,За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолиновата суровина“.
  5. със Заповед № РД-189/18.03.2021 г. на кмета на община Ветово, е одобрен ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на ПИ 10803.194.17, местност „Есенника“ с площ 6502 кв.м., в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като територията на поземления имот се определя като територия ,,За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолиновата суровина“.
  6. със Заповед № РД-190/18.03.2021 г. на кмета на община Ветово, е одобрен ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на ПИ 39832.2.7, местност „Есенни кулак“ с площ 16498 кв.м., в землището на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе, като територията на поземления имот се определя като територия ,,За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолиновата суровина“.
  7. със Заповед № РД-191/18.03.2021 г. на кмета на община Ветово, е одобрен ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на ПИ 39832.2.5, местност „Есенни кулак“ с площ 17998 кв.м., в землището на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе, като територията на поземления имот се определя като територия ,,За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолиновата суровина“.
  8. С Протокол № 08/17.03.2021 г. на ОЕСУТ е допуснат ПУП–ПП /Парцеларен план/ на трасе за довеждащ водопровод ПЕВП ф63 за ПИ с идентификатор 10803.161.14, местност ,,Параджика“ в землището на гр. Ветово, общ.Ветово, обл. Русе
Сподели:

Още новини от деня