община ветово

Обявление от Община Ветово

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 1. със Заповед № 881/26.11.2020 г. на кмета на община Ветово е одобрено изменение на границите на ПИ 101 с ПИ 100, в кв. 126 по кадастралния план на гр. Глоджево, общ. Ветово.
 2. със Заповед № 882/26.11.2020 г. на кмета на община Ветово е одобрено изменение на границите на ПИ 602.459 с ПИ 602.458, ПИ 602.457, ПИ 602.460, ПИ 602.1484 и ПИ 602.1499, кв. 33 по кадастралния план на гр. Глоджево, общ. Ветово.
 3. със Заповед № 883/26.11.2020 г. на кмета на община Ветово е одобрено изменение на южната граница на ПИ 465, кв. 75 по приложена дворищна регулация към УПИ VII-472, кв. 75 и по приложена улична регулация за УПИ V-465 и УПИ VI-465, кв. 75 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово.
 4. със Заповед № 884/26.11.2020 г. на кмета на община Ветово е одобрено допълване на кадастралния план с нов ПИ 602.2094 по приложена дворищна и улична регулация за ПИ 602.68, кв. 27 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово и съществуващи имотни граници от изток и юг и попълване на съществуваща сграда в ПИ 602.2094 и допълване на кадастралния план с нов ПИ 602.2095 по приложена дворищна и улична регулация на ПИ 68, кв. 27 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово и съществуващи имотни граници от изток.
 5. със Заповед № 885/26.11.2020 г. на кмета на община Ветово е одобрено изменение на източната граница на ПИ 612 с ПИ 613, в кв. 46 по кадастралния план на гр. Глоджево, общ. Ветово и попълване на съществуващи сгради в ПИ 612, кв. 46 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово.
 6. със Заповед № 886/26.11.2020 г. на кмета на община Ветово е одобрено изменение на южната граница на ПИ 104 с ПИ 107 и източната граница с ПИ 1443, кв. 123 по кадастралния план на гр. Глоджево, общ. Ветово, съгласно приложената скица-проект и попълване на съществуващи сгради в ПИ 104, кв. 123 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово.
 7. със Заповед № 887/26.11.2020 г. на кмета на община Ветово, е одобрен ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на ПИ 66229.12.73, местност „Чилтарла“ с площ 11640 кв.м., в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе, като територията на поземления имот се определя като територия „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 8. със Заповед № 888/26.11.2020 г. на кмета на община Ветово, е одобрен ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на ПИ 66229.10.13, местност „Кончапара“ с площ 23002 кв.м., в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе, като територията на поземления имот се определя като територия „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 9. със Заповед № 889/26.11.2020 г. на кмета на община Ветово, е одобрен ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на ПИ 66229.9.4, местност „Кончапара“ с площ 5000 кв.м., в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе, като територията на поземления имот се определя като територия „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 10. със Заповед № 890/26.11.2020 г. на кмета на община Ветово, е одобрен ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на ПИ 66229.20.12, местност „Гьобекли“ с площ 17797 кв.м., в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе, като територията на поземления имот се определя като територия „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 11. със Заповед № 891/26.11.2020 г. на кмета на община Ветово, е одобрен ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на ПИ 66229.17.44, местност „Гайтарла“ с площ 2998 кв.м., в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе, като територията на поземления имот се определя като територия „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 12. със Заповед № 892/26.11.2020 г. на кмета на община Ветово, е одобрен ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на ПИ 66229.17.39, местност „Гайтарла“ с площ 2999 кв.м., в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе, като територията на поземления имот се определя като територия „За кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък в каолинова суровина“.
 13. със Заповед № 893/26.11.2020 г. на кмета на община Ветово е одобрен ПУП-ИПР /Изменение план за регулация/ за изменение на дворищно-регулационните граници на УПИ XV-675, УПИ VI-675, УПИ XI-679, УПИ XII-680, УПИ XIII-683 и УПИ XIV-682, кв. 54, с. Смирненски, общ. Ветово.
Сподели: