Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

Обявление от Община Ветово

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че с Протокол № 2/27.01.2021 год. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията на Община Ветово, назначена със Заповед № РД-39/13.01.2021 г. на Кмета на Община Ветово, са допуснати:

  1. ПУП-ИПР (обединяване) на УПИ: I-326, II-327 и VIII-326 в новопроектиран УПИ XII – 1101, кв.93, с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе
  2. ПУП – ИПУР : улица – ОК698, ОК699, ОК700, ОК701, ОК702 и ОК703; улица – ОК694, ОК703 и ОК704 – отпадат и ИПР на УПИ XII, кв.173, УПИ: I, II и III, кв. 173а, УПИ III, кв. 173б, УПИ: II и VI, кв.173в, в новопроектиран общ УПИ XIX – 2098, кв.173 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе
Сподели: