Община Две могили с Коледна украса

Обявления за изготвени ПУП в Могилино и Бъзовец

Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 241 от 24.03.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за изменение на плана на с. Могилино, община Две могили, в обхвата на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІV-194 и УПИ V-194 от кв. 20 по подробния устройствен план на с. Могилино, община Две могили.

Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 242 от 24.03.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за изменение на плана на с. Могилино, община Две могили, в обхвата на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХІ-194 и УПИ ХV-194 от кв. 19 по подробния устройствен план на с. Могилино, община Две могили.

Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 244 от 24.03.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ в обхват: ПИ с иден­ти­фи­катор № 07212.169.18, ПИ с идентификатор № 07212.169.19 и ПИ с идентификатор 07212.169.10 по КККР на с. Бъзовец, Община Две могили.

Сподели: