Одобрена е дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2022 – 2032 г. на Община Две могили

Съгласно чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), кметът на общината има задължение да разработи и внесе за приемане от общинския съвет общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ). Дългосрочните програми се разработват за срок 10 години, а краткосрочните програми – за срок три години. В общински схеми за подпомагане могат да участват само проекти, свързани с мерките по общинските програми. Поради изтичане на 10-годишния период на приетата с Решение № 829 по Протокол № 51 от 27.03.2015 г. дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2014 – 2020 г. на Община Две могили, кметът възложи на външен експерт разработване на проект на нова дългосрочна програма.

В тази връзка в изпълнение на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕВИ е разработен проект на Дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2022 – 2032 г. на Община Две могили. Проектът на програмата е публикуван на 15.12.2022 г. за обществено обсъждане по реда на чл. 66 и следващите от АПК в официалната интернет страница на Община Две могили, както и в Портала за обществени консултации на следните интернет адреси: www.dvemogili.egov.bg и www.strategy.bg.

Причини за приемане на Дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2022 – 2032 г. на Община Две могили е изпълнение на законово изискване и изтичане на десетгодишния период на приетата с Решение № 829, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 51 от 27.03.2015 г. „Дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2014 – 2020 г.“.

Стратегическата цел на програмата е насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, съобразно особеностите и потенциала на общината. Стимулиране ползването на алтернативни / възобновяеми енергийни източници чрез провеждане на информационни и обучителни кампании сред населението за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от възобновяеми източници. Реализацията на този процес се постига чрез определяне на възможните дейности, мерки и инвестиционните намерения на общината.

За финансиране и реализиране на проекти в областта на възобновяемите източници и енергийна ефективност трябва да се използват всички източници на финансов ресурс: бюджетни средства; безвъзмездни средства – грант или субсидия от различни фондове и оперативни и международни програми; публично-частни партньорства и др.

Очакваните резултати от прилагането на дългосрочната Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2022 – 2032 г. са свързани с изграждането на институционален капацитет, повишаване осведомеността и подкрепата за общинските политики от страна на гражданите и организациите и изпълнението на конкретни проекти, с които се очаква замяна на енергия от конвенционални горива с енергия от ВИ и спестяване на въглеродни емисии.

Предложеният проект на дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2022 – 2032 г. в Община Две могили е съобразен с действащото законодателство и Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници и не противоречи на правото на Европейския съюз.

Днес ОбС – Две могили гласува за приемането на дългосрочната Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2022 – 2032 г. в Община Две могили

Сподели: