Одобрена е общата численост и структурата на Общинска администрация в Община Борово

Общински съвет – Борово одобри общата численост и структурата на Общинска администрация в Община Борово, област Русе, считано от 01.03.2021 г., както следва:

1КМЕТ НА ОБЩИНА1
2Заместник кмет на Община2
3Кмет на кметство4
4Кметски наместник2
5Секретар на Община1
6Финансов контрольор1
7Ст. експерт УКОМПССИ1
8Главен архитект0,5
9Обща администрация – Дирекция ‚‚Финанси, бюджет и  местни данъци и такси“9
10Специализирана администрация – Дирекция ‚‚Икономически,административно-правни, хуманитарни дейности и устойчиво развитие“8
11Специализирана администрация – Дирекция  ‚‚Устройство на територията и общинската собственост ‘‘9,5
12Общинска администрация в кметства В т.ч. с.Обретеник – 3,5 бр; с. Екз.Йосиф – 3,5 бр.;с.Г.Абланово – 3,5 бр.;с.Батин – 3,5 бр.14
 ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ:53
Сподели: