Поредни онлайн приемни за граждани обявяват общинските съветници от ГЕРБ в Русе

Одобрена е поетапна продажба на общински гаражи в блок 7

Време за прочитане: 2 мин.

Община Русе е собственик на 38 броя полуподземни гаражи в жилищен блок №7, с адрес гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26. Жилищната сграда е построена в общински поземлен имот с идентификатор 63427.5.1059, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, на основание Разрешение за строеж №939/23.07.1998, издадено от Главния архитект на Община Русе. Същата е въведена в експлоатация, съгласно Разрешение за ползване №ДК-07-23/07.06.2005 г. на Началника на РДНСК – Русе.

Към настоящия момент за гараж №15 във вход „Б“ няма действащ договор, за гараж №4 във вход „В“ срокът на договора за наем е изтекъл, а за гаражи №7 във вход „В“ и №15 във вход „Г“ договорите за наем са прекратени. За гореописаните гаражи, представляващи самостоятелните обекти в сградата (СОС) са съставени актове за частна общинска собственост, като към настоящия момент за четири от тях може да се стартира процедура за разпореждането им.

Общинският съвет – Русе днес даде своето съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.3 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №15, с площ от 17,59 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2163% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 2, етаж 0, предмет на АЧОС №9965/12.02.2021 г., вписан под №101, том 4, Н.Д. 745, ДВР 1483, вх.рег. №1472 от 18.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 16 449,00 лева, без дължими данъци и такси.

2. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.24 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №4, с площ от 18,17 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2350% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 3, етаж 0, предмет на АЧОС №9973/17.02.2021 г., вписан под №11, том 5, Н.Д. 882, ДВР 1690, вх.рег. №1719 от 24.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 16 991,00 лева, без дължими данъци и такси.

3. СОС с идентификатор 63427.5.1059.3.22 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №7, с площ от 18,56 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2518% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 3, етаж 0, предмет на АЧОС №9977/22.02.2021 г., вписан под №107, том 5, Н.Д. 965, ДВР 1864, вх.рег. №1878 от 01.03.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 17 356,00 лева, без дължими данъци и такси.

4. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.15 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №15, с площ от 17,59 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2163% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 4, етаж 0, предмет на АЧОС №10004/04.03.2021 г., вписан под №149, том 6, Н.Д. 1227, ДВР 2330, вх.рег. №2321 от 11.03.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 16 449,00 лева, без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжните процедури и са за сметка на спечелилите участници – купувачи.

Сподели:

Още новини от деня