Одобрена е приватизация на общински магазин в блок „Първа пролет“

С Решение 820/19.04.2018 г. на Общински съвет – Русе е открита процедура за приватизация на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.148.19.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ магазин със застроена площ от 138,42 кв.м., заедно с 2,639 % идеални части от общите части на сградата, разположен на първи етаж на осеметажна жилищна сграда, жилищен блок „Първа пролет“, ул. „Плиска“ №5, с предназначение: за търговска дейност, предмет на АОС №6889/21.02.2013 г.

В изпълнение на решението е възложена и изготвена приватизационна оценка и информационен меморандум на гореописания общински имот. На свое заседание Комисията по приватизация и следприватизационен контрол (КПСК) обсъди и прие изготвената от лицензирания оценител оценка на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.148.19.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ магазин със застроена площ от 138,42 кв.м., заедно с 2,639 % идеални части от общите части на сградата, разположен на първи етаж на осеметажна жилищна сграда, ж.б. „Първа пролет“, ул. „Плиска“ №5, с предназначение: за търговска дейност, предмет на АОС №6889/21.02.2013 г.

КПСК предлага да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.148.19.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ магазин със застроена площ от 138,42 кв.м., заедно с 2,639 % идеални части от общите части на сградата, разположен на първи етаж на осеметажна жилищна сграда, ж.б. „Първа пролет“, ул. „Плиска“ №5, с предназначение: за търговска дейност, предмет на АОС №6889/21.02.2013 г., собственост на Община Русе с начална тръжна цена 239 000 лв., стъпка на наддаване 10 000 лв. и депозит за участие 20 000 лв. Днес общинските съветници в Русе взеха решение за приватизация на магазина и условията за осъществяването и.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"