Одобрена е приватизация на общински магазин на ул. „Николаевска“ № 54

С Решение 650/19.10.2017г. на Общински съвет – Русе е допълнен Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2017 г., и е открита процедура за приватизация на самостоятелен обект в сграда, представляващ търговски обект – магазин със застроена площ от 74 кв.м., състоящ се от търговска зала и склад, заемащ югоизточната част от едноетажна масивна сграда с маза с площ 34 кв.м. и 63,20 % идеални части от общите части на сградата, предмет на АОС №7132/14.01.2014 г.
В изпълнение на Решение №650/19.10.2017г. на ОбС – Русе е възложена и изготвена приватизационна оценка и информационен меморандум на гореописания поземлен имот.
На свое заседание Комисията по приватизация и следприватизационен контрол (КПСК) обсъди и прие изготвената от лицензирания оценител оценка на самостоятелен обект в сграда, представляващ търговски обект – магазин със застроена площ от 74 кв.м., с идентификатор 63427.2.2959.1.2 , състоящ се от търговска зала и склад, и маза с площ 34 кв.м. и 63,20 % идеални части от общите части на сградата, предмет на АОС №7132/14.01.2014 г.
КПСК предлага да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелен обект в сграда, представляващ търговски обект – магазин със застроена площ от 74 кв.м., състоящ се от търговска зала и склад, и маза с площ 34 кв.м. и 63,20 % идеални части от общите части на сградата, предмет на АОС №7132/14.01.2014 г., собственост на Община Русе, с начална тръжна цена 67 000 лв., стъпка на наддаване 6 000 лв. и депозит за участие 5 000 лв. /Протокол №17/14.11.2017 г./.

Днес Общинският съвет реши да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелен обект в сграда, представляващ търговски обект – магазин със застроена площ от 74 кв.м., с идентификатор 63427.2.2959.1.2, състоящ се от търговска зала и склад, и маза с площ 34 кв.м. и 63,20 % идеални части от общите части на сградата, предмет на АОС №7132/14.01.2014г.

Утвърдена е тръжната документация при следните условия:
Начална тръжна цена – 67 000 лв.
Стъпка на наддаване – 6 000 лв.
Депозит за участие в търга – 5 000 лв., който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. Свобода 6. Цената на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк” АД клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 “ИНВЕСТБАНК”АД, клон РУСЕ в центъра за административни услуги и информация.
Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.
Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16,00 часа на 19-ия работен ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
Търгът да се проведе на 23-ия работен ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. Свобода 6.
Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.
Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 50 лв. плюс по 10 лв. на час, съобразно продължителността на търга.
Възлага на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
Възлага на Кмета на Община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.
При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 часа на същото място и при същите условия.

Сподели:

Още новини от деня