Баниска и Чилнов с красива първомартенска украса

Одобрена е продажбата на общински терен с площ 1 850 м2 в Баниска

Община Две могили е собственик на терен/незастроено дворно място по Акт за частна общинска собственост № 3734 от 29.01.2016 г. на Кмета на Община Две могили, а именно: „терен“ с площ 1 850 кв. м., представляващо УПИ I, кв. 82 по регулационния план на с. Баниска, Община Две могили, област Русе, при граници и съседи: север – улица, изток – УПИ II, юг – УПИ III.

Към настоящия момент има проявен интерес за закупуването на имота, описан по-горе.

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост се извършва след решение на общински съвет от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публичнооповестен конкурс”. Данъчната оценка на имота съгласно удостоверение за данъчна оценка № 680400706/08.07.2021 г. е на стойност 6125,40 лв., а пазарната оценка съгласно изготвената Експертна оценка от независим лицензиран оценител е 9100,00 лв. без ДДС и 10920,00 лв. с ДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни оценки, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от независими лицензирани оценители”.

Имотът не е включен в Раздел IV на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили през 2021 година.

Днес общинските съветници в Две могили одобриха продажбата.

Сподели: