две могили кацелово маршрут

Одобрена е продажбата на 30 декара нива – общинска собственост, край Кацелово

Община Две могили е собственик на Поземлен имот с идентификатор 36703.51.2 по КККР на с. Кацелово, с площ 30,047 дка, с начина на трайно ползване „Нива“, ІІІ категория, в местността „Ресен косор“, частна общинска собственост съгласно АЧОС № 453/28.08.2005 г.

В момента имота представлява пустеещ терен, неизползван повече от 25 години силно затревен и обрасъл с храстовидна и дървесна растителност. Въпреки категорията си, имота е със силно изразена денивелация. През годините е бил наеман за създаване на овощна градина, но в него не са извършени никакви действия. За да е възможно използването му по предназначение е необходимо извършването на комплекс от технически, лесотехнически и селскостопански работи, насочени към възстановяване на терена и почвената покривка. В това състояние не е атрактивен за наемане.

С цел постъпване на приходи, в интерес на Община Две могили е посоченият имот да бъде предложен за продан.

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост се извършва след решение на общински съвет от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс”.

Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни оценки, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от независими лицензирани оценители”.

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 680400707/08.07.2021 г. е 3975,20 лв. За посочения имот има изготвена експертна оценка от независим лицензиран оценител от месец юли 2021 г. Определената пазарна стойност е в размер на 16766 лв. или 558,00 лв./дка.

Имота е включен за продажба в Раздел IV т. 1 на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили през 2021 година и е необходимо да бъде преместен т. 2 на същия раздел.

Общинските съветници в Две могили дадоха днес съгласие да се извърши продажбата.

Сподели: